Skip to content

Si Hesus bilang Israel: Hinabol at Nagtago kay Herodes na Dakila

Anne Frank in school 1940

Kilala si Anne Frank sa kanyang talaarawan, ‘The Diary of Anne Frank’, na isinulat niya habang nagtatago mula sa rehimeng Nazi noong Ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang paglipad mula sa pagtugis ay nagsimula ng maraming taon bago siya nagtago sa likod ng isang aparador kasama ang kanyang pamilya sa Amsterdam. Siya ay orihinal na ipinanganak noong 1929 sa isang pamilyang Hudyo sa Alemanya. Ang kanyang ama, si Otto Frank, ay nagpasya na pinakamahusay na tumakas sa bansa nang ang mga Nazi ay dumating sa kapangyarihan noong 1933. Dahil dito, si Anne ay lumaki bilang isang dayuhan sa Netherlands.

Gayunpaman, noong 1940, nilusob ng mga Nazi ang Netherlands, kaya hindi na rin ito ligtas. Nang utusan ng mga Nazi ang kapatid ni Anne na mag-ulat sa kanilang kampo ng trabaho noong 1942, nagtago ang pamilya. Nanatili silang nakatago sa likod ng isang aparador hanggang sa kanilang natuklasan noong 1944. Sa panahong ito ng pagtatago, sumulat si Anne sa kanyang talaarawan. Nakalulungkot, lahat ng miyembro ng pamilya Frank maliban sa ama ni Anne ay namatay sa mga kampo ng Nazi. Ngunit nanatiling nakatago ang kanyang talaarawan at inilathala ito ng kanyang ama pagkatapos ng digmaan.

Iba pang Jewish Holocaust Diarists

Ang ibang mga Hudyo ay nagsulat din ng mga talaarawan habang tinutugis at nagtatago mula sa mga Nazi. Tandaan na ang mga sumusunod na kwento ay nakakagambala sa damdamin.

  • Si Etty Hillesum (1914 – 1943) ay nag-iingat ng isang talaarawan na naglalarawan sa kanyang mapanganib na buhay bilang isang Dutch Jew sa ilalim ng pamumuno ng Nazi. Namatay siya sa Auschwitz.
  • Si Miriam Chaszczewacki  (1924–1942) ay isang 15-taong-gulang na Jewish Holocaust victim, na noong 1939, nagsimulang magsulat ng personal na talaarawan tungkol sa kanyang buhay sa Radomsko ghetto; nagtatapos bago siya mamatay noong 1942.
  • Si Rutka Laskier (1929–1943) ay isang Jewish Polish na diarist na nagtala ng tatlong buwan ng kanyang buhay sa panahon ng Holocaust sa Poland. Pinatay siya ng mga Nazi sa Auschwitz sa edad na labing-apat.
  • Si Věra Kohnová (1929 – 1942), isang batang Czechoslovakian na Hudyo, ay nagsulat ng isang talaarawan tungkol sa kanyang mga damdamin at mga kaganapan sa panahon ng pananakop ng Nazi bago siya deportasyon at pagpatay sa mga kampo ng pagpuksa ng Nazi.

Hinabol – Isang Makasaysayang Hudyo na Realidad

Ang pagtakas sa mga humahabol na naghahangad na makapinsala ay hindi lamang naranasan sa panahon ng holocaust, ngunit naging bahagi ng karanasan ng mga Hudyo sa buong kasaysayan. Nagsimula ito sa mga unang araw ng bansa nang si Jacob ay tumakas mula kay Esau na nagbanta na kitilin ang kanyang buhay. Sa sumunod na mga siglo, ang pagtakas mula sa mga humahabol ay isang napipintong katotohanan para sa mga inapo ni Jacob.

Pagkabata ni Hesus: Hinabol at Nagtago

Sa bagay na ito, hindi kataka-takang masumpungan na sa mga Ebanghelyo, di-nagtagal pagkatapos ng kaniyang kapanganakan, si Jesus ay kailangang tumakas sa ibang bansa gaya ng ginawa ng pamilya ni Anne Frank. 

Itinala ni Mateo kung paano binisita ng mga Mago mula sa Silangan si Hesus at lumikha ng pagkabalisa para kay Herodes na Dakila.

12 Palibhasa’y binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain.

Ang Pagtakas sa Ehipto

13 Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip, na nagsasabi, “Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin.”

14 Kaya’t siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito nang gabing iyon, at pumunta sila sa Ehipto.

15 Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.

16 Nang malaman ni Herodes na siya’y dinaya ng mga Pantas, siya ay labis na nagalit. At ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa karatig-pook na may gulang na dalawang taon pababa, ayon sa panahon na kanyang tiniyak mula sa mga Pantas.

17 Kaya’t natupad ang sinabi sa pamamagitan ni propeta Jeremias:

18 “Isang tinig ang narinig sa Rama,
    pananangis at malakas na panaghoy,
tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak;
    ayaw niyang paaliw, sapagkat wala na sila.”

Ang Pagbabalik sa Nazareth

19 Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto, na nagsasabi,

20 “Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol.”

21 Kaya’t bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel.

22 Ngunit nang mabalitaan niya na si Arquelao ang naghahari sa Judea na kahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea.

23 Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinabi ng mga propeta na “siya ay tatawaging Nazareno.”

Mateo 2:12-23

Itinala ni Mateo kung paano si Haring Herodes, na nakaramdam ng pananakot ni Hesus at galit na galit na niloko siya ng mga Mago, ay nag-orkestra sa pagpatay sa lahat ng sanggol na lalaki sa Bethlehem. Inaasahan niyang papatayin si Hesus sa dugo. Ngunit ang mga magulang ni Jesus ay tumakas sa kalagitnaan ng gabi at nanirahan sa isang banyagang bansa, tulad ni Anne Frank, upang takasan ang isang nakamamatay na banta. 

Mula kay Herodes na Dakila

Si Herodes na Dakila , ang maningning, ngunit walang awa na hari ng Judea, ay namuno sa ilalim ng Emperador ng Roma mula 37 – 4 BCE. Ang ama ni Herodes, si Antiper, ay kinuha ang inisyatiba nang sakupin ng mga Romano ang Jerusalem noong 63 BCE, na nakakuha ng pabor ng mga Romano at naging basalyong hari sa Judea. Minana ni Herodes ang trono mula sa kanyang ama at tusong nag-navigate sa maraming intriga upang palakasin ang kanyang posisyon. Nag-sponsor siya ng mga magagandang proyekto sa pagtatayo, na marami sa mga ito ay kabilang sa mga guho ng magagandang atraksyong panturista sa Israel ngayon. Ang Masada at Caesarea ay mga halimbawa ng dalawang sikat na atraksyong panturista ng Israel na nananatili bilang mga makasaysayang palatandaan ng kanyang mga aktibidad sa pagtatayo. Ngunit, ang kanyang pinaka engrande na proyekto ay ang muling pagtatayo ng Ikalawang Templo sa Jerusalem. Itinayo niya ito upang karibal sa lahat ng istruktura sa buong Imperyo ng Roma. Sa tuwing binabanggit ng Bagong Tipan ang isang ‘Templo’, ito ay tumutukoy sa templong ito na itinayo ni Herodes.

Ang kalupitan ni Herodes ay mahusay na dokumentado ng istoryador na si Josephus , kasama ang pagpatay sa ilan sa kanyang mga asawa at mga anak nang pinaghihinalaan niya ang kanilang pagtataksil, at hindi siya nag-atubiling ibuhos ang dugo ng kanyang mga sakop. Kaya bagaman si Mateo, sa lahat ng nagtala ng mga kalupitan ni Herodes, ay ang tanging nagbanggit sa kanyang pagpatay sa mga sanggol sa Bethlehem, ang mga pagkilos na ito ay ganap na pare-pareho sa nalalaman natin tungkol sa kanya.

Ang Mapangahas na Hypothesis: Si Hesus bilang Israel

Si Herodes na Dakila ay isang Edomita, isang inapo ni Esau; ang kapatid ni Jacob/Israel. Kaya, iniulat ni Mateo ang isang banta ng Edomita laban sa buhay ni Jesus.

Binuksan nito ang pinto para ihayag ni Matthew kung paano niya naunawaan ang mga pangyayaring ito. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paglalahad ng balangkas, o lente na ginagamit niya upang magkaroon ng kahulugan kay Jesus. Makikita natin ito sa kanyang maikling sipi (nakasalungguhit sa itaas) ng propetang si Oseas (700 BCE). Ang kumpletong sipi mula kay Hosea ay:

11 Nang bata pa ang Israel, minahal ko siya,
    at mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak.

Hoseas 11:1

Isinulat ni Oseas ang pangungusap na ito upang alalahanin ang Exodo ng kabataang bansang Israel na lumabas sa Ehipto sa ilalim ni Moises. Inilarawan niya ang Israel bilang ‘anak’ at ‘anak’ ng Diyos mula nang maganap ang Exodo sa unang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ngunit nakita ni Mateo na angkop na ilapat ito kay Jesus, nang siya ay lumabas din sa Ehipto. Sa paggawa nito, si Mateo ay naglagay ng isang mapangahas na hypothesis na si Jesus sa ilang paraan ay naglalaman ng buong bansa ng Israel. Sa pananaw ni Mateo si Jesus ang archetype, master blueprint, katuparan, o pagkumpleto ng Israel. Si Jesus ang bumubuo ng huwaran na humuhubog sa mga karanasan ng bansang Israel.

Isang Exhibit na Sumusuporta sa Hypothesis

Ipinakita ni Mateo ang paglabas ni Jesus sa Ehipto noong kabataan niya bilang katibayan nito dahil nauugnay ito sa pambansang paglabas ng Israel mula sa Ehipto noong kabataan ng bansa nito. At ang kasalukuyang karanasan ng mga Hudyo sa kasaysayan ng pagtakas at pagtatago, na ipinakita sa kuwento ni Anne Frank, ay katumbas ng karanasan ni Jesus sa pagtakas at pagtatago.

Lalong lumalalim ang ugnayan – pabalik sa bukang-liwayway ng bansa. Si Jacob, na tinatawag ding Israel, ay naging una sa mga binhi ni Abraham na pinilit na tumakas at magtago ( mula sa kanyang kapatid na si Esau ). Kinailangan ni Hesus na tumakas mula kay Herodes na Dakila, isang Edomita o inapo ni Esau. Kung paanong ang Israel ay tumakas mula kay Esau, gayundin ang kanyang Kaapu-apuhan ay kailangang tumakas sa inapo ni Esau. Mula sa punto-de-bistang inialok ni Mateo, ang dalawang Israel ay tumakas mula kay Esau.

Makasaysayang Timeline

Nakita natin na ang mahimalang pagsilang ni Jesus ay katumbas ng mahimalang pagsilang ni Isaac . Dito, ang kanyang pagtakas na si Herodes ay katumbas ng pagtakas ni Jacob mula kay Esau, at ang kanyang pagbabalik mula sa Ehipto tungo sa lupain ng Israel ay katumbas ng Exodo sa ilalim ni Moises patungo sa Lupang Pangako.

Pagtatasa sa Claim ni Matthew

May ginagawa ba si Matthew? Ang buong proyekto na kilala bilang Israel ay nagsimula sa pangako ng Diyos kay Abraham na

Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo; at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain.”

Genesis 12:3

Dahil ito ay nag-aalok sa iyo at sa akin ng pagpapala ng Diyos at dahil si Jesus ay dumating sa pamamagitan ni Abraham, ang pagsisiyasat pa sa linyang ito ng pag-iisip ay maaaring maging mabunga. Patuloy nating tinatahak ang buhay ni Jesus na nasa isip ito, sunod na tinitingnan ang naghanda ng daan bago siya – si Juan Bautista – sa pamamagitan ng lente ng rebolusyonaryong Hudyo na si Simon Bar Kochba. Dito namin tinatapos ang aming pagsisiyasat .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *