Skip to content

Pasko – Ang Kuwento ng Kapanganakan ni Hesus

Ang pasko ay kinikilala bilang pangunahing pandaigdigang pagdiriwang, na ipinagdiriwang ng mga bansa sa buong mundo. Ang mga pagdiriwang ng pasko ay puno ng musika, pagkain, dekorasyon at regalo – habang ang eksaktong paraan ng pagdiriwang ay nag-iiba-iba sa bawat bansa. Ngunit sa makasaysayang core nito, ipinagdiriwang ng Pasko ang kapanganakan ng isang mahirap na batang Hudyo na ipinanganak mahigit 2000 taon na ang nakalilipas.

Ang kakaibang diwa ng pasko ay nagiging balintuna kapag napagtanto natin na ang isang taong lumalampas sa pagdiriwang ng pasko ay mga Hudyo; ang mismong mga tao kung saan isinilang ang batang Hudyo na ito, na ipinanganak ang tradisyon. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay halaga sa kuwento ng pasko at kung anong mga ginagawa dito.

Ang Kuwento ng Kapanganakan ng Jewish: Mas maganda kaysa kay Santa

Ang Kuwento ng Kapanganakan ni Hesus ay mayaman sa mga imahe

Halos lahat ng mga karakter na bumubuo sa drama na bumabalot sa kapanganakan ng batang ito ay mga Hudyo. Isa sa dalawang mananalaysay na nagdokumento ng kuwento ay Hudyo din.

Ang intriga, ang pananabik at ang pagdiriwang na nakapaligid sa kapanganakan ng batang Hudyo na ito, na itinala ng isang Jewish Levite, ay nagpinta sa mga huling add-on ng pasko tulad ng Santa Claus, North Pole, at mga duwende sa pagawaan ni Santa, na maputla kung ihahambing.

Gusto ni Levi, na kilala rin bilang Matthew, na tiyaking malaman natin na ang sanggol na lalaki na isinulat niya ay Hudio. Kaya, sinimulan niya ang kanyang account sa pangungusap na ito – ang unang pangungusap sa kanyang ebanghelyo at sa Bagong Tipan.

Ito ang aklat ng lahi ni Hesu-Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham.

Mateo 1:1
Timeline ni Hesus, Abraham at David sa kasaysayan
Hesus, David at Abraham sa historical timeline. Isinilang si Hesus noong 4 BCE dahil itinala ng mga Ebanghelyo na si Herodes ay nabubuhay sa kanyang kapanganakan.

Hindi lamang siya ay isang anak ni Abraham gaya ng lahat ng mga Hudyo, ngunit siya rin ay isang inapo ng kilalang Haring David! Anong iba pang tema ang maaaring magdulot ng higit na pag-asa? Tiyak na hindi Santa.

Isinalaysay ang Kapanganakan ni Hesus

Ano ang mga pangyayari sa paligid ng kapanganakan ni Hesus? Sinabi sa atin ni Matthew sa kapansin-pansing detalye.

18 Ganito ang pagkapanganak kay Hesu-Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

19 Si Jose na kanyang asawa, palibhasa’y isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasiya na lamang na kanyang hiwalayan ito nang lihim.

20 Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi: “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo.

21 Siya’y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Hesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

22 Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

23 “Narito, magdadalang-tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki,
    at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel”

(na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos).

24 Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya’y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa.

25 Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Hesus.

Mateo 1:18-25

Ang Birheng Kapanganakan

Mabilis na dinala tayo ni Mateo sa malalim na kontrobersya, dahil sinabi niya sa atin nang may katiyakan na si Maria ay isang birhen nang siya ay manganak. Si Lucas, isa pang manunulat ng Ebanghelyo, ay nagbibigay ng higit pang mga detalye tungkol sa pangyayari.

26 Nang ikaanim na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea, na tinatawag na Nazaret,

27 Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki, na ang pangalan ay Jose, mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria.

28 Lumapit ang anghel sa kanya, at sinabi, “Magalak ka, ikaw na pinagpala! Ang Panginoon ay sumasaiyo.”

29 Subalit siya’y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito.

30 Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos.

31 At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus.

32 Siya’y magiging dakila at tatawaging knak ng Kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David.

33 Siya’y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian.”

34 Sinabi ni Maria sa anghel, “Paanong mangyayari ito, samantalang ako’y wala pang nakikilalang lalaki.”

35 At sumagot ang anghel sa kanya, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya’t ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos.

Lucas 1:26-35

Nakapagtataka, isiniwalat ng mga rabinikal na mapagkukunang Hudyo ang kanilang paniniwala sa birhen na kapanganakan. Ang tema ng kapanganakan ng Birhen ay bumalik hanggang kina Adan at Eba, ang mahimalang kalikasan nito na inilarawan sa kapanganakan ni Isaac.

Mga Detalye ni Lucas sa Kapanganakan ni Jesus

Ang mga mapagpakumbabang pastol ay dumarating upang makita ang Hari

Ipinagpatuloy ni Lucas ang mga pangyayari sa kapanganakan ni Hesus:

Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig.

Ito ang unang pagtatala na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria.

Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan.

Umahon din si Jose mula sa Galilea mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lunsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya’y mula sa sambahayan at lipi ni David,

upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit nang manganak.

Samantalang sila’y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak.

At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin, at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan.

Mga pastol sa pagsilang ni Hesus

Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi.

Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila’y lubhang natakot.

10 Kaya’t sinabi sa kanila ng anghel, “Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan.

11 Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon.

12 Ito ang magiging palatandaan ninyo: Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.”

13 At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi,

14 “Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan,
at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”

15 Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa’t isa, “Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon.”

16 At sila’y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban.

17 Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito;

18 at lahat nang nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol.

19 Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito, na pinagbulay-bulay sa kanyang puso.

20 Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, ayon sa sinabi sa kanila.

Lucas 2:1-20

Bumisita ang mga Pantas sa Bethlehem

Ang pagbisita ng mga Wise Men ay kadalasang kasama sa kuwento ng kapanganakan. Sumulat si Matthew:

Nang ipanganak si Hesus sa Bethlehem ng Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem,

na nagtatanong, “Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang siya’y sambahin.”

Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem.

Nang matipon niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo.

Sinabi nila sa kanya, “Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta:

‘At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda,
    sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda;
sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno,
    na magiging pastol ng aking bayang Israel.’”

Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga Pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin.

Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, “Humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol; kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay-alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin.”

Nahanap ng mga Wise Men ang sanggol na si Hesus

Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila; at naroon, ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol.

10 Labis silang nagalak nang makita nila ang bituin.

11 Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatirapa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira.

Dumating ang mga Mago mula sa malayo upang makita ang Hari

Ang mga di-Hudyo na Magi ay nagmula sa malayo upang makaharap ang ‘Hari ng mga Hudyo’. Samantala ang namumunong establisimiyento ng mga Hudyo, na pinamumunuan ni Herodes na Dakila, ay naging ‘nabalisa’ sa balita ng kapanganakan ng kanilang Hari. Nakikita nito ang isang pattern na buo sa nakalipas na 2000 taon.

Ang Pagdating ni Hesus sa pamamagitan ng Jewish Lens

Sa katunayan, ang salaysay ng kapanganakan ni Hesus sa Pasko ay nagpatuloy sa salaysay na naglalarawan sa kanya bilang ang archetype na Hudyo na magpapala sa lahat ng mga tao – kasama ako at ikaw. Dalawang libong taon bago, simula sa kuwento ni Abraham (noong 2000 BCE), nangako ang Diyos

Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo; at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain.”

Genesis 12:3

Iyan ang nagtakda kay Abraham sa isang paglalakbay sa Lupang Pangako sa kanyang katandaan. Gayunpaman, maraming taon ang lumipas bago isinilang ang kanyang anak na si Isaac . Ang kapanganakan ni Isaac noong ika-100 taon ni Abraham ay kasing himala ng kapanganakan ni Jesus sa birhen. Ang kapanganakan ni Jesus ay sumasalamin kay Isaac upang bigyang-diin ang archetype na Hudyo na papel na ito.

Muling inulit sa pamamagitan ng mga Hudyo na Propeta

Ang pag-asa para sa isang pagpapala sa hinaharap para sa lahat ng mga tao ay nagkaroon ng isang tiyak na pagbabago pagkaraan ng mga siglo nang ang Diyos, sa pamamagitan ni propeta Isaias (700 BC), ay tumawag sa lahat ng mga bansa na:

Jesus, Isaiah at David sa isang makasaysayang timeline

49 Kayo’y makinig sa akin, O mga pulo;
    at inyong pakinggan, kayong mga bayan sa malayo.
Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan,
    mula sa katawan ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan.

Isaias 49:1

Pagkatapos ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang darating na ‘lingkod’ bilang Israel, ang archetype o larawan ng Jewish nation.

At sinabi niya sa akin, “Ikaw ay aking lingkod;
    Israel, na siyang aking ikaluluwalhati.”

Isaias 49:3

Upang dalhin ang pagpapalang ito sa lahat ng mga bansa (Gentiles)

oo, kanyang sinasabi:
“Napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod
upang ibangon ang mga lipi ni Jacob,
    at panumbalikin ang iningatan ng Israel;
ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa
    upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa.”

Isaias 49:6

Ngunit kasabay nito, ang lingkod na ito ay mananatiling kakaibang kasuklam-suklam sa kanyang sariling bansa.

Ganito ang sabi ng Panginoon,
    ng manunubos ng Israel at ng kanyang banal,
sa lubos na hinamak, sa kinasuklaman ng bansa,
    ang lingkod ng mga pinuno:
“Ang mga hari at ang mga pinuno,
    ay makakakita at babangon, at sila’y magsisisamba;
dahil sa Panginoon na tapat,
    sa banal ng Israel, na siyang pumili sa iyo.”

Isaias 49:7

Ipinakikita ng Pasko ang dobleng katuparan ng ‘pagpapala’ na ito habang ipinagdiriwang ng mga bansa sa buong daigdig ang Pasko habang hindi siya kinikilala ng sariling mga tao ni Hesus.

Higit pa rito, marami sa atin sa mga bansa ang hindi na nauunawaan ang kahalagahan ni Hesus o ng kanyang misyon. Maaaring maalala natin siya sa Pasko, ngunit kung hindi, siya ay nananatiling isang kultural na labi ng European pre-scientific era.

Paggalugad kay Hesus sa pamamagitan ng kanyang Jewish Lens

Marahil ang isang bahagi ng problema ay nauugnay sa mga bansa sa loob ng sangkakristiyanuhan na hindi na nakikita si Hesus mula sa pananaw ng mga Hudyo. Habang sinimulan nina Mateo at Lucas ang salaysay ng kanyang kapanganakan, ang apat na ebanghelyo ay nagpatuloy sa ganap na Hudyo na paglalarawan kay Hesus.

Sa paggawa nito, ang mga ebanghelyo ay nagmumungkahi ng isang mapangahas na hypothesis na si Hesus ay kumakatawan sa buong bansa ng Israel. Mula sa kanilang pananaw, si Hesus ang archetype, master blueprint, katuparan, o pagkumpleto ng Israel.

Bagaman, makakahanap ba ng suporta ang hypothesis na ito?

Ano ang pagkakaiba nito sa atin?

Ang paggalugad kay Hesus sa pamamagitan ng Jewish lens na ito ay ginagawang matingkad, totoo at personal na nauugnay ang kanyang pagkatao at misyon, sa halip na kupas at malayo na parang para sa marami sa atin. Si Hesus ay namumukod-tangi sa konteksto ng isang banal na plano. Sa gayon ay maaari tayong makipag-ugnayan sa kanya sa paraang ginagawa siyang malaki at parang buhay gaya ng sa kanyang mga kapanahon – na nagpapahintulot sa atin na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ipinangakong ‘pagpapala’ at ‘liwanag para sa mga bansa’.

Kaya’t patuloy nating ginalugad si Hesus sa pamamagitan ng Jewish lens na ito. Sinusuri namin ang link sa pagitan ng kanyang kapanganakan at ng unang Israelita – si Isaac, na nagmumungkahi ng papel ni Hesus sa kanyang bansa. Pagkatapos ay nagpapatuloy kami sa kanyang paglipad sa pagkabata para sa kaligtasan, na inilarawan sa kuwento ni Anne Frank, na higit pang isinusulong ang kanyang tungkulin upang pagpalain ang lahat ng tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *