Skip to content

Pagbabalik-tanaw sa Kapanganakan ni Isaac: Symmetry sa kapanganakan ni Hesus

Ang kapanganakan ni Isaac ay isa sa pinakaaasam-asam at inilabas na mga pangyayari sa Bibliya. Ipinangako ng Diyos kay Abraham, noon ay 75 taong gulang, isang ‘dakilang bansa’ sa Genesis 12. Bilang pagsunod sa pangako ng Diyos, umalis si Abraham sa Mesopotamia patungo sa Canaan, ang lupang pangako, at dumating pagkaraan ng ilang buwan.

Ngunit bago naging ama si Abraham ng ‘isang dakilang bansa,’ kailangan niya ng isang anak – ngunit hindi pa dumating ang ipinangakong anak. Naghintay si Abraham ng 10 taon nang walang anak o tagapagmana. Gayunpaman, tiniyak siya ng Diyos ng isang may-bisang panunumpa; sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, si Abraham ay ‘pinagkakatiwalaan’ na katuwiran. Nakuha nga ni Abraham si Ismael bilang isang anak, sa pamamagitan ng isang kahalili-tulad na kaayusan, ngunit ipinahayag ng Diyos na si Ismael ay hindi ang ipinangakong anak. 

Lumipas ang mga taon habang patuloy na naghihintay sina Abraham at Sarah, na may nawawalang pag-asa na magkaanak habang sila ay tumatanda. Tila nawala ang pag-asa hanggang sa magkaroon ng kakaibang pagkikita si Abraham sa edad na siyamnapu’t siyam na taong gulang.

Nagpakita ang Panginoon kay Abraham

18 Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre habang siya’y nakaupo nang kainitan ang araw sa pintuan ng tolda.

Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila’y kanyang makita, tumakbo siya upang sila’y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumuko siya sa lupa.

At sinabi, “Panginoon ko, kung ako’y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod.

Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy.

Kukuha ako ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo, at pagkatapos ay magpatuloy na kayo, yamang kayo’y pumarito sa inyong lingkod.” Kaya’t sinabi nila, “Gawin mo ang ayon sa iyong sinabi.”

Si Abraham ay nagmadaling pumunta sa tolda ni Sara, at sinabi, “Dali! Maghanda ka ng tatlong takal ng mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay.”

At tumakbo si Abraham sa bakahan at kumuha ng isang bata at malusog na baka, at ibinigay sa alipin na nagmamadaling inihanda ito.

Kinuha niya ang mantekilya, gatas, at ang bakang inihanda niya, at inihain sa harapan nila. Siya’y tumayo sa tabi nila sa lilim ng punungkahoy samantalang sila’y kumakain.

Distant Shores Media/Sweet Publishing ,  CC BY-SA 3.0 , sa pamamagitan ng Wikimedia Commons

Pangako ng Diyos para sa isang anak

At sinabi nila sa kanya, “Nasaan si Sara na iyong asawa?” At sinabi niya “Naroon siya sa tolda.”

10 At sinabi ng isa, “Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki.” Si Sara noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya.

11 Sina Abraham at Sara ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sara ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae.

12 Nagtawa si Sara sa kanyang sarili, na sinasabi, “Pagkatapos na ako’y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?”

13 At sinabi ng Panginoon kay Abraham, “Bakit tumawa si Sara, na sinasabi, ‘Tunay kayang ako’y manganganak, kahit matanda na ako?’”

14 “Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo, sa tamang panahon, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki.”

15 Subalit nagkaila si Sara, na sinasabi, “Hindi ako tumawa,” sapagkat siya’y natakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, “Hindi. Ikaw ay talagang tumawa.”

Genesis 18:1-15

Masisisi ba natin si Sarah sa pagtawa? Ang pagkakaroon ng anak kapag ang ama ay 99 na at ang ina ay 90 ay napakaimposible. Magtatawanan din sana kami.

Ang Kapanganakan ni Isaac

Gayunpaman, sa susunod na taon, nalaman namin na:

21 Dinalaw ng Panginoon si Sara ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang pangako.

Si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya.

Tinawag ni Abraham na Isaac ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sara.

At tinuli ni Abraham ang anak niyang si Isaac pagkaraan ng walong araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya.

Si Abraham ay isandaang taong gulang nang ipanganak si Isaac na kanyang anak.

Sinabi ni Sara, “Pinatawa ako ng Diyos, sinumang makarinig ay makikitawa sa akin.”

At sinabi niya, “Sino ang magsasabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako’y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan.”

Genesis 21:1-7

Sa huli, sina Abraham at Sarah ay nagkaroon na ng kanilang ipinangakong anak na lalaki – si Isaac. Muling nabuhay ang kanilang mga pangarap. Gayunpaman, ang pangkalahatang account ay nagbangon ng isang mahalagang tanong.

Bakit naghintay sa kapanganakan ni Isaac?

Bakit naghihintay ang Diyos ng 25 taon (Genesis 21) upang maisakatuparan ang ipinangakong kapanganakan ni Isaac (Genesis 12)? Kung may kapangyarihan ang Diyos na gumawa ng anuman sa anumang takdang panahon, bakit hindi ipanganak kaagad si Isaac? Hindi ba mas mabuting ipakita niyan ang kanyang kapangyarihan? O, mayroon bang espesyal na pananaw sa paikot-ikot na paraan ng paggawa ng mga bagay ng Diyos?

Mula sa mga susunod na kinalabasan ay maaari nating mahihinuha ang ilang dahilan para sa paghihintay. 

Una, natutunan ni Abraham ang mahahalagang aral tungkol sa pagtitiwala sa Diyos sa mahabang paghihintay na ito. Sa paggawa nito, naging halimbawa siya para sa lahat ng taong nagnanais magtiwala sa Diyos.  Ang mga gustong makakilala sa Diyos ay dapat sumunod sa landas ni Abraham.

Ikalawa, sa halip na bawasan ang kapangyarihan ng Diyos, pinalalaki ito ng ulat. Kapansin-pansin marahil, ngunit hindi mapaghimala, para sa isang nasa katanghaliang-gulang na mag-asawa na magkaroon ng isang anak. Ang mga hindi malamang na kaganapan ay natural na nangyayari. Kung sina Abraham at Sarah ay nagkaroon ng Isaac nang maaga, maaari nating bigyang-kahulugan ang ulat sa ganoong paraan. Gayunpaman, ang mag-asawang may anak sa edad na 100 taon ay maaaring gawa-gawa lamang o mapaghimala. Walang ibang paliwanag o gitnang lupa. Alinman sa mga pangyayari sa kapanganakan ni Isaac ay hindi nangyari ayon sa naitala o nagkaroon ng himala. Kung himala, kung gayon ang buong proyekto, na kilala bilang Israel, na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito, ay nakaupo sa pundasyon ng mahimalang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang lubos na mapagkakatiwalaang mga pangako. Sa kapanganakan ni Isaac, ang lahat ng mga Hudyo sa kasaysayan ay itinatag sa isang himala. At kung ang pundasyon ay milagroso, gayon din ang istraktura na itinayo dito.

Ang mahimalang kapanganakan ni Isaac kumpara sa mahimalang kapanganakan ni Hesus

Upang maunawaan ang ikatlong dahilan ng pagkaantala ng kapanganakan ni Isaac, dapat nating kilalanin ang isang kahanga-hangang pattern. Isipin na si Abraham ay mayroon lamang isa pang inapo na may pantay na ipinangako, inaabangan at mahimalang kapanganakan – si Hesus ng Nazareth. 

Sa nakalipas na mga siglo, ang iba’t ibang propeta sa iba’t ibang paraan ay nangako sa pangalan ng Diyos na darating ang Mesiyas. Pagkatapos ay ipinakita ng mga Ebanghelyo si Hesus bilang ang ipinangakong Mesiyas na ito. Ang kanyang pagiging ipinanganak mula sa isang birhen ay kapantay, kung hindi man higit pa, isang himala kaysa sa kapanganakan ni Isaac. Eksaktong tulad ng sa ulat ng kapanganakan ni Isaac, maaari lamang nating bigyang-kahulugan ang birhen na kapanganakan ni Jesus bilang alinman sa gawa-gawang kuwento o ang mahimalang. Walang ibang paliwanag, walang gitnang lupa. Ang isang maliit na pagmuni-muni ay malinaw na nagpapakita ng simetrya sa pagitan ng mga kapanganakan ni Hesus at Isaac.  

Si Hesus bilang Archetype ng Israel

Narito ang isa sa isang serye ng mga pagkakataon na nagpinta ng isang pangkalahatang larawan ni Hesus bilang archetype ng Israel. Bilang isang archetype, kinakatawan niya, tinutupad at ang katuparan ng mga layunin ng Diyos na unang binigkas kay Abraham 4000 taon na ang nakalilipas. Upang maging isang archetype ang kapanganakan ni Hesus ay kailangang huwaran ng kay Isaac, ang una sa bansa. Kung hindi, ang pag-aangkin ni Hesus bilang Israel ay napatunayang mali sa simula pa lamang. Ngunit dahil ang mahimalang kalikasan ng kanilang mga kapanganakan ay magkatugma, kung gayon ang pag-aangkin ni Hesus na siya ay Israel ay nananatiling buo at, sa pinakamaliit, isang bukas na tanong na nagkakahalaga ng pagsisiyasat. 

Si Abraham at Hesus ay pinaghiwalay ng mga siglo ng kasaysayan.

Kung ihahambing ang kanilang mga kapanganakan mula sa makasaysayang pananaw na ito, mapapansin natin na ang pagsilang ni Isaac ay nakita na ang tungkol kay Hesus na dumating nang maglaon. Ang pag-uugnay ng mga kaganapan na may pag-iintindi sa kinabukasan tulad nito, na sumasaklaw sa napakalawak na yugto ng panahon sa kasaysayan ng tao, ay sumusuporta sa pag-aangkin na si Hesus ang pundasyon ng isang banal na proyekto. Inaanyayahan tayong lahat ng Diyos na unawain ang proyektong ito upang tayo ay maging benepisyaryo ng orihinal na pangakong iyon na ibinigay kay Abraham noon pa man.

Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo; at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain.”

Genesis 12:3

Patuloy nating tinitingnan si Hesus mula sa mataas na lugar na ito sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano ang kanyang pagtakas kay Herodes pagkapanganak pa lamang ay sumasalamin sa pagtakas ng Israel mula sa anak ni Isaac. Dito namin tinatapos ang aming pagsisiyasat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *