Skip to content

Aquarius sa Sinaunang Zodiac

Ang Aquarius ay ang ikaanim na konstelasyon ng Zodiac at bahagi ng Zodiac Unit na nagpapakita ng mga resulta para sa atin ng tagumpay ng darating. Ito ay bumubuo ng imahe ng isang tao na nagbubuhos ng mga ilog ng tubig mula sa isang celestial jar. Ang Aquarius ay Latin para sa tagadala ng tubig. Sa horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 19 ikaw ay isang Aquarius. Kaya sa modernong pagbabasa ng horoscope ng astrolohiya na ito ng sinaunang zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Aquarius upang makahanap ng pag-ibig, good luck, kalusugan, at magkaroon ng kaalaman sa iyong personalidad.

Ipinakikita ng Aquarius na ang pagkauhaw natin sa kaligayahan sa kayamanan, suwerte at pag-ibig ay hindi sapat. Ngunit tanging ang lalaki sa Aquarius lamang ang makapagbibigay ng tubig na makakapagbigay sa ating pagkauhaw. Sa sinaunang zodiac, ang Aquarius ay nag-aalok ng kanyang tubig sa lahat ng tao. Kaya kahit na hindi ka Aquarius sa modernong kahulugan ng horoscope, ang sinaunang astrological na kuwento sa mga bituin ng Aquarius ay nagkakahalaga ng pag-alam upang mapili mo kung ikaw mismo ang iinom sa kanyang tubig.

Konstelasyon ng Aquarius sa mga Bituin

Narito ang mga bituin na bumubuo sa Aquarius. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng isang lalaki na nagbuhos ng tubig mula sa isang lalagyan sa larawang ito ng bituin?

Larawan ng konstelasyon ng bituin ng Aquarius

Kahit na ikonekta natin ang mga bituin sa Aquarius na may mga linya, mahirap pa ring ‘makita’ ang anumang ganoong imahe. Kaya’t paano maiisip ng sinuman ang isang tao na nagbubuhos ng tubig sa isda mula rito?

Aquarius na may mga bituin na konektado sa pamamagitan ng mga linya

Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Narito ang zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang na may imahe ng tagadala ng tubig na si Aquarius na bilog na pula. Makikita mo rin sa disenyo sa gilid na ang tubig ay dumadaloy sa isang isda.

Ang Egyptian Zodiac at Dendera kasama ang Aquarius ay umikot.

Narito ang isang poster ng National Geographic ng zodiac na nagpapakita ng Aquarius na nakikita sa Southern Hemisphere.

National Geographic Zodiac Star chart na may Aquarius na nakabilog

Kahit na ikonekta natin ang mga bituin na bumubuo sa Aquarius na may mga linya upang ipakita ang mga konstelasyon ng zodiac, mahirap pa ring ‘makita’ ang anumang bagay na kahawig ng isang tao, isang banga at buhos ng tubig sa konstelasyon ng bituin na ito. Ngunit nasa ibaba ang ilang karaniwang larawan ng Astrolohiya ng Aquarius.

Aquarius at Ilog ng Tubig

Tradisyunal na zodiac na imahe ng Aquarius Man na nagbubuhos ng tubig para sa isda (Piscis Australis – The Southern Fish)
Nakita ang Aquarius na nagbuhos ng tubig sa Piscis Australis – Ang Southern Fish

Tulad ng iba pang mga konstelasyon ng zodiac, ang imahe ng Water-Bearer ay hindi halata sa mismong konstelasyon. Hindi ito likas sa loob ng konstelasyon ng bituin. Sa halip, ang ideya ng tagapagdala ng tubig ay nauna, mula sa isang bagay maliban sa mga bituin. Ang mga unang Astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin upang maging isang umuulit na tanda.

Pero bakit?

Ano ang ibig sabihin nito sa mga sinaunang tao? Bakit ang Aquarius mula sa sinaunang panahon ay iniugnay sa konstelasyon ng The Southern Fish upang ang tubig na dumadaloy mula sa Aquarius ay dumadaloy sa Isda?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas sa iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo kapag tinitingnan lang ang iyong horoscope sign.

Ang Sinaunang Zodiac Story

Nakita namin, kasama si Virgo , na sinasabi ng Bibliya na ginawa ng Diyos ang mga konstelasyon. Binigyan niya sila bilang mga palatandaan ng isang Kuwento na gumagabay sa sangkatauhan hanggang sa nakasulat na paghahayag. Kaya itinuro sila ni Adan at ng kanyang mga anak sa kanilang mga anak upang turuan sila ng Plano ng Diyos. Inihula ng Virgo ang darating na Anak ng Birhen – si Hesukristo. Ginawa namin ang aming paraan sa pamamagitan ng Kwento na nagpapaliwanag sa Dakilang Salungatan at ngayon ay nasa ikalawang yunit kami na nagpapakita ng mga benepisyo sa amin ng Kanyang tagumpay.

Ang Orihinal na Kahulugan ng Aquarius

Sinabi ng Aquarius sa mga sinaunang tao ang dalawang dakilang katotohanan na siyang karunungan para sa atin ngayon.

  1. Tayo ay mga uhaw na tao (sinasagisag ng Southern Isda na umiinom sa tubig).
  2. Ang tubig mula sa The Man ay ang tanging tubig na sa wakas ay pawi ng ating uhaw.

Itinuro din ng mga sinaunang propeta ang dalawang katotohanang ito.

Nauuhaw kami

Isinulat ng mga sinaunang propeta ang tungkol sa ating pagkauhaw sa iba’t ibang paraan. Ang mga awit ay nagpapahayag nito tulad nito:

42 Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik,
    O Dios, ako sa inyoʼy nananabik.
Akoʼy nauuhaw sa inyo, Dios na buhay.
    Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya nʼyo?

Salmo 42:1-2

63 O Dios, kayo ang aking Dios.
    Hinahanap-hanap ko kayo.
    Nananabik ako sa inyo nang buong pusoʼt kaluluwa,
    na tulad ng lupang tigang sa ulan.

Salmo 63:1

Ngunit lumilitaw ang mga problema kapag hinahangad nating bigyang-kasiyahan ang uhaw na ito sa ibang ‘tubig’. Itinuro ni Jeremias na ito ang ugat ng ating kasalanan.

13 “Gumawa ang mga mamamayan ko ng dalawang kasalanan: Itinakwil nila ako, ang bukal na nagbibigay-buhay, at sumamba sila sa ibang mga dios na para bang naghukay sila ng lalagyan ng tubig na natutuyo.

Jeremias 2:13

Ang mga balon ng tubig na hinahabol natin ay marami: pera, kasarian, kasiyahan, trabaho, pamilya, kasal, katayuan. Ngunit ang mga ito ay hindi mabubusog at tayo ay nauuhaw pa rin sa higit pa. Ito ang isinulat ni Solomon, ang dakilang hari na kilala sa kanyang karunungan. Ngunit ano ang maaari nating gawin upang mapawi ang ating uhaw?

Pangmatagalang Tubig Para Mapawi ang Uhaw

Nakita rin ng mga sinaunang propeta ang panahon na mapapawi ang ating uhaw. Hanggang kay Moises ay inabangan nila ang araw na:

Umaapaw ang mga tubig sa kanilang mga lalagyan at nagtatanim sila ng buto sa mga lupang sagana sa tubig.
Ang kanilang hari ay magiging mas makapangyarihan kaysa kay Agag na hari ng Amalekita at ang kanilang kaharian ay magiging tanyag.

Bilang 24:7

Si Propeta Isaias ay sumunod sa mga hulang ito.

32 May isang hari na maghahari nang matuwid at ang kanyang mga opisyal ay mamamahala nang may katarungan. Ang bawat isa sa kanilaʼy magiging kanlungan sa malakas na hangin at bagyo. Ang katulad nilaʼy ilog na dumadaloy sa disyerto, at lilim ng malaking bato sa mainit at tuyong lupain.

Isaias 32:1-2

17 “Kapag nangangailangan ng tubig ang mga mamamayan kong dukha at wala silang matagpuan, at kapag natutuyo na ang mga lalamunan nila sa uhaw, akong Panginoon ang tutulong sa kanila. Akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila.

Isaias 41:17

Pagpapawi ng Uhaw

Ngunit paano mapawi ang uhaw? Nagpatuloy si Isaiah.

Sapagkat binigyan kita ng tubig na pamatid uhaw at babasa sa iyong lupang tigang. Ibibigay ko ang aking Espiritu sa iyong lahi at pagpapalain ko sila.

Isaias 44:3

Sa mga Ebanghelyo, ipinahayag ni Hesus na siya ang pinagmumulan ng tubig na iyon.

37 Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi nang malakas, “Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 38 Sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin.” 39 (Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang Banal na Espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Hindi pa naipagkakaloob ang Banal na Espiritu nang panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus.)

Juan 7:37-39

Tinukoy niya na ang ‘tubig’ ay isang larawan ng Espiritu na naparito upang tumira sa mga tao noong Pentecostes. Ito ang bahagyang katuparan na tatapusin sa kaharian ng Diyos gaya ng nakasaad:

22 Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay-buhay. Ang tubig nito ay kasinglinaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Dios at ng Tupa.

Pahayag 22:1

Pagdating sa Inom

Sino ang nangangailangan ng tubig kaysa sa isda? Kaya’t larawan ng Zodiac si Aquarius na nagbubuhos ng kanyang tubig sa isda na Piscis Australis – Ang Southern Fish. Ito ay naglalarawan ng simpleng katotohanan na ang tagumpay at mga biyayang napanalunan ng Lalaki – ang Binhi ng Birhen – ay tiyak na mapupunta sa lahat ng nauuhaw dito. Upang matanggap ito kailangan naming:

55 Sinabi ng Panginoon, “Lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig! Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain! Halikayo, kumuha kayo ng inumin at gatas ng walang bayad! Bakit ninyo ginugugol ang inyong mga salapi sa mga bagay na hindi makakain? Bakit niyo inuubos ang mga sweldo ninyo sa mga bagay na hindi makakapagpabusog sa inyo? Makinig kayo sa akin at makakakain kayo ng mga masasarap na pagkain, at talagang mabubusog kayo. Lumapit kayo sa akin at makinig para mabuhay kayo. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa inyo. Ipapadama ko sa inyo ang pag-ibig koʼt awa na ipinangako ko kay David.

Isaias 55:1-3

Ang mga isda ng Pisces ay lumalawak sa larawang ito na nagbibigay ng higit pang detalye. Ang kaloob ng kanyang tubig ay magagamit sa lahat – ikaw at ako.

Aquarius Horoscope sa mga Sinaunang Sinulat

Ang Horoscope ay nagmula sa Greek na ‘Horo’ (oras) at sa gayon ay nangangahulugang pagmamarka ng mga espesyal na oras. Ang mga sulat ng Propeta ay minarkahan ang Aquarius na ‘horo’. Minamarkahan ni Jesus ang Aquarius sa ganitong paraan.

13 Sumagot si Jesus, “Ang lahat ng umiinom ng tubig na itoʼy muling mauuhaw, 14 pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan.”

21 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Maniwala ka sa akin; darating ang panahon na hindi na kayo sasamba sa Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem. 22 Kayo na mga Samaritano ay hindi nakakakilala sa sinasamba ninyo. Ngunit kilala naming mga Judio ang aming sinasamba, dahil sa pamamagitan namin ay ililigtas ng Dios ang mga tao. 23 Tandaan mo, darating ang panahon, at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama.

Juan 4:13-14, 21-23

Nasa ‘oras’ na tayo ngayon ng Aquarius. Ang oras na ito ay hindi isang maikling tiyak na oras tulad ng sa Capricorn. Sa halip ito ay isang mahaba at malawak na bukas na ‘oras’ na patuloy na umaabot mula sa oras ng pag-uusap na iyon hanggang ngayon. Sa oras na ito ng Aquarius, si Hesus ay nag-aalok sa atin ng tubig na aahon sa buhay na walang hanggan sa atin.

Ang salitang Griyego na ginamit ni Hesus ng dalawang beses dito ay hor o, kapareho ng ugat sa ‘horoscope’.

Ang Pagbabasa ng iyong Aquarius Horoscope mula sa Sinaunang Zodiac

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Aquarius ngayon sa sumusunod na paraan.

Ang sabi ng Aquarius ay ‘kilalanin mo ang iyong sarili’. Ano ang nasa loob mo na nauuhaw ka? Paano ipinapakita ng uhaw na ito ang sarili bilang mga katangian na nakikita ng mga nakapaligid sa iyo? Marahil ay nababatid mo lamang ang isang malabong pagkauhaw para sa ‘isang bagay na higit pa’, maging iyon ay pera, mas mahabang buhay, kasarian, kasal, romantikong relasyon, o mas masarap na pagkain at inumin. Ang pagkauhaw na iyon ay maaaring maging sanhi ng hindi ka tugma sa mga taong malapit na sa iyo, na nagdudulot ng pagkabigo sa alinman sa iyong mas malalim na mga relasyon, maging iyon ay mga katrabaho, miyembro ng pamilya o magkasintahan. Mag-ingat na ang iyong pagkauhaw ay hindi maging sanhi ng pagkawala ng kung ano ang mayroon ka. 

Ngayon ay isang magandang panahon upang tanungin ang iyong sarili kung ano ang ibig sabihin ng ‘tubig na buhay’. Ano ang mga katangian nito? Ang mga salitang tulad ng ‘buhay na walang hanggan’, ‘tagsibol’, ‘espiritu’ at ‘katotohanan’ ay ginamit upang ilarawan ang alok ng Aquarius. Naaalala nila ang mga katangian tulad ng ‘kasaganaan’, ‘kasiyahan’, ‘nakakapresko’. Maaari nitong ibalik ang iyong mga relasyon upang ikaw ay isang ‘tagapagbigay’ sa halip na isang ‘taker’ lamang. 

Ngunit ang lahat ay nagsisimula sa pag-alam sa iyong pagkauhaw at pagiging tapat tungkol sa kung ano ang nagtutulak sa iyo. Kaya sundin ang halimbawa ng babae sa pag-uusap na ito at tingnan kung matututunan mo kung paano niya tinanggap ang alok. Ang isang buhay na nagkakahalaga ng pamumuhay ay darating habang sinusuri mo ang iyong puso.

Mas malalim sa Aquarius at sa pamamagitan ng Sinaunang Zodiac Story

Ang Sign of Aquarius ay orihinal na hindi inilaan upang gabayan ang mga desisyon tungo sa kalusugan, pag-ibig at kasaganaan para lamang sa mga ipinanganak sa pagitan ng Enero 21 at Pebrero 19. Ito ay inilagay sa mga bituin upang maalala ng lahat na tayo ay nauuhaw sa higit pa sa buhay na ito. Nangangako ito na darating ang Anak ng Birhen at puputulin ang uhaw na iyon sa atin. Upang simulan ang Sinaunang Zodiac Story sa simula nito tingnan ang Virgo. Ipinagpapatuloy ng Pisces ang Zodiac Story.

Upang mas malalim ang nakasulat na kuwento ng Aquarius, tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *