Skip to content

Virgo at ang Zodiac bilang Signs para sa Buhay ko

Ang Labindalawang Palatandaan ng Zodiac ngayon ay nauugnay sa astrolohiya at horoscope. Ang horoscope ngayon ay hinuhulaan ang iyong kapalaran sa petsa ng iyong kapanganakan na may kaugnayan sa labindalawang Zodiac Sign na ito. Ang horoscope pagkatapos ay gagabay sa iyo upang mahanap ang tunay na pag-ibig (pag-ibig horoscope), o good luck at tagumpay sa mga relasyon, kalusugan at kayamanan. Ang Labindalawang Astrological Sign na ito na nag-uugnay sa iyong mga petsa ng kapanganakan sa iyong personal na horoscope ay:

 1. Virgo: Agosto 24 – Setyembre 23
 2. Libra: Setyembre 24 – Oktubre 23
 3. Scorpio: Oktubre 24 – Nobyembre 22
 4. Sagittarius: Nobyembre 23 – Disyembre 21
 5. Capricorn: Disyembre 22- Enero 20
 6. Aquarius: Enero 21 – Pebrero 19
 7. Pisces: Pebrero 20 – Marso 20
 8. Aries: Marso 21- Abril 20
 9. Taurus: Abril 21 – Mayo 21
 10. Gemini: Mayo 22 – Hunyo 21
 11. Kanser: Hunyo 22 – Hulyo 23
 12. Leo: Hulyo 24 – Agosto 23

Astrolohiya at Modernong Horoscope

Ang horoscope ay nagmula sa Greek horo (ώρα) na nangangahulugang ‘oras, panahon o tagal ng panahon’ at ang Greek skopus (σκοπός) na nangangahulugang ‘layunin o marka kung saan tututukan’. Ang astrolohiya ay nagmula sa astro  (άστρο) ‘star’ at logia (λογια) ‘pag-aaral ng’. Kaya ang ideya sa modernong horoscope ng astrolohiya na ito ay markahan ang oras ng kapanganakan ng isang tao ayon sa mga konstelasyon ng mga bituin ng zodiac.

Ngunit ito ba ang orihinal na paraan ng pagbabasa ng mga sinaunang tao sa astrolohiya ng zodiac?

Ano ang Zodiac? Saan ito nanggaling?

Ang labindalawang Zodiac Signs ay mga konstelasyon ng mga bituin na nakikita sa mundo sa buong taon.

Ngunit paano ginamit ng mga sinaunang tao ang zodiac kasama ang labindalawang palatandaan nito?

Maging Babala! Ang pagsagot sa tanong na ito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Maaari ka nitong simulan sa ibang paglalakbay pagkatapos mong tingnan ang horoscope para sa iyong zodiac sign…

Ang pinakamatandang aklat ng Bibliya, na isinulat bago ang panahon ni Abraham mahigit 4000 taon na ang nakalilipas, ay si Job. Sinabi ni Job na ang mga konstelasyon ay ginawa ng Diyos:

Siya ang manlilikha ng grupo ng mga bituin na tinatawag na Oso, Orion, Pleyades, at mga bituin sa katimugan.

Job 9:9

Gayon din si Amos, isa pang propeta ng Bibliya

Ang Dios ang lumikha ng grupo ng mga bituing tinatawag na Pleyades at Orion. Siya ang nagpapalipas ng liwanag sa dilim, at ng araw sa gabi. Tinitipon niya ang tubig mula sa karagatan para pumunta sa mga ulap upang muling ibuhos sa lupa sa pamamagitan ng ulan. Panginoon ang kanyang pangalan.

Amos 5:8

Ang Pleiades ay mga bituin na bumubuo sa bahagi ng konstelasyon ng Taurus. Kung nabanggit sila ni Job sa isang aklat na higit sa 4000 taong gulang, ang mga konstelasyon ng zodiac ay matagal nang kasama natin.

Ang dakilang mananalaysay na Judiong si Josephus ay sumasang-ayon dito nang sabihin niya sa kanyang aklat na isinulat noong unang siglo CE na sina Adan at Seth ay:

Sila rin ang mga nag-imbento ng kakaibang uri ng karunungan na may kinalaman sa mga bagay sa langit, at sa kanilang kaayusan.Antiquities II i

Matututuhan natin kung paano ginamit ng mga sinaunang tao ang zodiac para gabayan ang ating sarili nang iba kaysa sa horoscope ngayon. Ginalugad namin ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa konstelasyon na Virgo.

Horoscope at Zodiac mula mismo sa Creator

Ipinahayag ni Job na ang mga konstelasyon ng zodiac ay ‘mga tanda’ na ginawa ng Diyos mula pa sa simula ng panahon. Matagal pa bago naitala ang mga mensahe ng propeta sa mga aklat, inilagay ang mga ito sa mga bituin bilang mga larawan upang ikwento ang plano ng Diyos. Ang orihinal na zodiac ay hindi upang gabayan tayo sa kayamanan, pag-ibig at magandang kapalaran depende sa kung kailan sa taon ng ating kapanganakan. Ang zodiac ay isang biswal na kuwento upang gabayan tayo sa plano ng Diyos.

Nakikita natin ito mula sa ulat ng paglikha sa pasimula ng Bibliya. Sa loob ng anim na araw ng paglikha, sinasabi nito:

14 Pagkatapos, sinabi ng Dios, “Magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi, at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon,[a] araw at taon.

Genesis 1:14

Sinasabi ng modernong astrolohiya na alam nila ang tungkol sa mga gawain ng tao at mga kaganapan sa lupa batay sa posisyon ng mga bituin. Ngunit hindi ang mga bituin ang nakakaapekto sa ating buhay. Ang mga ito ay mga palatandaan lamang upang markahan ang mga kaganapan na pinlano ng Lumikha – at Siya ay nakakaapekto sa ating buhay.

Dahil ang paglikha ng mga bituin ay ‘magmarka ng mga sagradong panahon’ at ang horoscope ay nangangahulugang ‘horo’ (oras, tagal ng panahon) + ‘skopus’ (upang markahan ang pokus), ang layunin sa likod ng mga konstelasyon ay para malaman natin ang Kanyang horoscope sa pamamagitan ng ang labindalawang Zodiac Signs. Bumubuo sila ng Story in the Stars – ang orihinal na astrolohiya.

Ang Astrolohiya at ang mga Propeta ay magkasama

Ang pag-aaral ng mga bituin (astrolohiya) upang markahan ang mga sagradong panahon (horoscope) ay hindi nagsasabi sa lahat ng plano ng Maylalang tungkol sa mga pangyayaring ito. Ang nakasulat na rekord ng Lumikha ay nagbibigay ng karagdagang mga detalye. Nakikita natin ang isang halimbawa nito sa pagsilang ni Jesu-Kristo. Itinala ng Ebanghelyo kung paano naunawaan ng mga astrologo ang kaniyang kapanganakan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bituin. Sinasabi nito:

Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Betlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa[a] galing sa silangan. Nagtanong sila, “Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Judio? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan, at naparito kami upang sambahin siya.”

Mateo 2:1-2

Alam ng mga Magi mula sa mga bituin ‘kung sino’ ang ipinanganak ( ang Kristo ). Ngunit hindi sinabi sa kanila ng mga bituin kung ‘saan’. Para diyan kailangan nila ang nakasulat na paghahayag.

Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng Kautusan, at tinanong sila kung saan isisilang ang Cristo. Sumagot sila, “Sa Betlehem na sakop ng Juda, dahil ganito ang isinulat ng propeta:

‘Ikaw, Betlehem sa lupain ng Juda,
    hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Juda;
    dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno
    na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita.’ ”[a]

Mateo 2:3-6

Kaya kailangan ng mga astrologo ang makahulang mga kasulatan upang higit na maunawaan kung ano ang kanilang naobserbahan sa bituin. Ganoon din sa atin ngayon. Makukuha natin ang insight na mayroon ang pinakamaagang mga tao mula sa astrological horoscope ng sinaunang zodiac. Ngunit maaari tayong makakuha ng higit na pang-unawa sa pamamagitan ng mga propetikong kasulatan na higit na nagpapaunlad sa bawat zodiac sign. Kaya ito ang gagawin natin sa pamamagitan ng bawat astrological sign ng orihinal na kuwento ng Zodiac.

Ang Simula ng kuwento ng Zodiac

Ang kuwentong ito na isinulat sa mga bituin mula sa simula ng kasaysayan ay nagpapaabot ng isang paanyaya sa iyo. Iniimbitahan ka nitong lumahok sa kosmikong planong ito ng Lumikha. Ngunit bago tayo makasali sa Kwentong ito ay dapat natin itong maunawaan. Saan magsisimula ang kwento? Ngayon ang pagbabasa ng horoscope ay karaniwang nagsisimula sa Aries. Ngunit hindi ito ganoon mula noong sinaunang panahon, noong nagsimula ito sa Virgo (tingnan dito para sa mga detalye mula sa Esna Zodiac ).

Kaya sisimulan natin ang kuwento ng Zodiac sa Virgo.

Ang Konstelasyon na Virgo

Narito ang isang larawan ng mga bituin na bumubuo ng Virgo. Si Virgo ay isang dalaga, isang birhen. Ngunit imposibleng ‘makita’ si Virgo (ang dalagang babaeng ito) sa mga bituin. Ang mga bituin mismo ay hindi natural na bumubuo ng imahe ng babae.

Night sky larawan ng Virgo. Nakikita mo ba ang babaeng Birhen?
Virgo na may connecting lines

Ikonekta man natin ang mga bituin sa konstelasyon ng Virgo na may mga linya tulad ng sa larawang ito sa Wikipedia, mahirap pa ring ‘makita’ ang isang babaeng may mga bituing ito, lalo pa ang isang dalagang babae.

Ngunit ito na ang naging Tanda noon pang may mga talaan. Ang Virgo ay madalas na ipinapakita sa buong detalye, ngunit ang mga detalye ay hindi nagmumula sa konstelasyon mismo.

Larawan ng babaeng Virgo na inilagay sa mga bituin nang detalyado

Virgo sa Sinaunang Egyptian Zodiac

Nasa ibaba ang buong Zodiac sa Egyptian Temple sa Dendera, na napetsahan noong ika-1 siglo BCE. Ang zodiac na ito ay naglalaman ng 12 Zodiac signs. Naka-pula ang bilog na Virgo. Ang sketch sa kanan ay nagpapakita ng mga zodiac na imahe nang mas malinaw. Nakita mo na ang Virgo ay may hawak na butil ng butil. Ang butil ng butil na ito ay ang bituin na Spica , ang pinakamaliwanag na bituin sa konstelasyon ng Virgo.

Dendera Zodiac mula sa Egypt. Ang Virgo ay bilog sa pula

Narito ang Spica sa isang larawan sa kalangitan sa gabi, kasama ang mga bituin ng Virgo na konektado sa pamamagitan ng mga linya.

Virgo Constellation na may Spica star na ipinakita

Ngunit paano malalaman ng isang tao na ang Spica ay isang buto ng butil (kung minsan ay isang uhay ng mais)? Ito ay hindi maliwanag sa konstelasyon mismo, tulad ng isang birhen na babae ay hindi maliwanag mula sa konstelasyon ng Virgo.

Kaya ang Virgo – ang Birheng Babae na may butil ng butil – ay hindi nilikha mula sa mga bituin mismo. Sa halip, ang Birhen na may butil ng butil ay inisip muna at pagkatapos ay inilagay sa konstelasyon. Kaya saan nagmula ang Virgo kasama ang kanyang binhi? Sino ang unang nasa isip ang Birhen at pagkatapos ay inilagay siya at ang kanyang binhi bilang Virgo sa mga bituin?

Kwento ng Virgo sa Simula

Sa paraiso, nang sumuway sina Adan at Eba, at hinarap sila ng Diyos at ang ahas (Satanas) nangako Siya kay Satanas na:

15 Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya[a] ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya.”

Genesis 3:15
Ang mga tauhan at ang kanilang mga relasyon ay inihula sa Paraiso. Ang Babae na may mga supling ay ang orihinal na kahulugan ng Virgo. Ginamit ng mga sinaunang tao ang Virgo Constellation para alalahanin ang Pangakong ito

Ipinangako ng Diyos na ang isang ‘supling’ (literal na ‘ binhi ‘) ay magmumula sa isang babae – nang hindi binabanggit ang kanyang pagsasama sa isang lalaki – kaya siya ay isang Birhen. Ang Binhi ng Birhen na ito ay dudurog sa ‘ulo’ ng ahas. Ang tanging tao kung saan may pag-aangkin na ipinanganak ng isang birhen na babae ay si Jesu-Kristo. Ang pagdating ng Kristo mula sa isang Birhen ay inihayag sa simula ng panahon, gaya ng ipinaliwanag nang mas ganap dito . Ang mga unang tao, upang alalahanin ang pangako ng Lumikha, ay lumikha ng Virgo kasama ang kanyang binhi (Spica) at inilagay ang kanyang imahe sa konstelasyon upang maalala ng kanilang mga inapo ang pangako.

Kaya ang Plano ng Diyos, na ibinigay bilang 12 mga larawan, na naalala sa mga konstelasyon ng Zodiac, ay pinag-aralan, sinabi at muling isinalaysay sa mga siglo mula kay Adan hanggang kay Noe. Pagkatapos ng baha, sinira ng mga inapo ni Noah ang orihinal na kuwento at ito ang naging horoscope gaya ng ginagamit ngayon.

Si Hesus at ang iyong Virgo Horoscope

Nang sabihin ni Hesus:

23 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Dumating na ang oras upang dakilain ako na Anak ng Tao. 24 Sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga nang marami.

Juan 12:23-24

Binasa niya ang horoscope sign at idineklara ang kanyang sarili bilang binhing iyon – Spica – na makakamit ang isang malaking tagumpay para sa atin – ang ‘maraming buto’. Ang ‘binhi’ na ito ng Birhen ay dumating sa isang tiyak na ‘oras’ = ‘horo’. Si Jesus ay hindi dumating sa anumang oras kundi sa ‘sa’ oras. Sinabi niya ito upang mamarkahan namin (skopus) ang oras na iyon at sundan ang kuwento – basahin ang horoscope na kanyang itinakda.

Kaya ang labindalawang Tanda ng zodiac ay para sa lahat ng mga tao. Hindi lang isang horoscope sign ang para sa iyo batay sa petsa ng iyong kapanganakan. Ang 12 Signs ay bumubuo ng isang kumpletong kuwento upang gabayan ang iyong buhay, kung pipiliin mong sundin ito, tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng isang pangmatagalang relasyon sa Lumikha ng Zodiac.

Ang Iyong Pang-araw-araw na Virgo Horoscope Pagbasa ng Sinaunang Zodiac

Ang Bibliya ay nagtakda ng mga sagradong oras at yugto ng panahon, inaanyayahan tayo na tandaan ang mga ito, at mamuhay nang naaayon. Dahil horoscope = horo (oras) + skopus (markahan upang obserbahan) magagawa natin iyon gamit ang zodiac gamit ang nakasulat na tala upang ipaliwanag ang mga konstelasyon ng Zodiac nang mas ganap. Si Jesus mismo ang nagmarka ng ‘oras’ ng Virgo + Spica para sa atin. Narito ang isang Horoscope na pagbabasa para sa iyo batay dito:

Mag-ingat na huwag makaligtaan ang ‘oras’ (horo) na idineklara ni Hesus dahil masyado kang abala araw-araw sa paghabol sa mga hindi mahalagang bagay. Dahil diyan, marami ang mawawalan ng pagiging ‘many seeds’. Ang buhay ay puno ng mga misteryo, ngunit ang susi sa buhay na walang hanggan at tunay na kayamanan ay upang mabuksan ang misteryo ng ‘maraming mga buto’ para sa iyong sarili. Hilingin sa Lumikha araw-araw na gabayan ka sa pag-unawa. Dahil inilagay Niya ang Tanda sa mga Bituin ng Virgo gayundin sa Kanyang nakasulat na tala, bibigyan ka Niya ng pananaw kung hihilingin, kakatok at hahanapin mo ito. Sa isang paraan, ang mga katangian ng Virgo na tugma para dito ay ang pagkamausisa at pagkasabik na maghanap ng mga sagot. Kung ang mga katangiang ito ay nagmamarka sa iyo pagkatapos ay ilagay ito sa aksyon sa pamamagitan ng paghahanap ng karagdagang pananaw sa Virgo.

Mas malalim sa Virgo at ang Kumpletong Zodiac Story

Magpatuloy sa pagiging pamilyar sa kumpletong kuwento dahil ito ay orihinal na ibinigay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga konstelasyon ng Zodiac sa ibaba. Gamitin ito para gabayan ka sa Tuwid na Landas.

Upang mas malalim na malaman ang nakasulat na kuwento ng Virgo tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *