Skip to content

Pisces sa Sinaunang Zodiac

Ang Pisces ay ang ikapitong konstelasyon ng Zodiac, at sa Zodiac Unit na nagpapakita ng mga resulta para sa amin ng tagumpay ng darating. Binubuo ng Pisces ang imahe ng dalawang isda na pinagsama ng isang mahabang banda. Sa horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Pebrero 20 at Marso 20 ikaw ay isang Pisces. Sa modernong Astrolohiya horoscope na pagbabasa ng sinaunang zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Pisces upang mahanap ang pag-ibig, suwerte, kayamanan, kalusugan, at pananaw sa iyong personalidad.

Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa mga sinaunang tao?

Bakit inilarawan ng Pisces mula noong sinaunang panahon ang dalawang isda na pinagdugtong ng isang mahabang banda?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Sa Virgo nakita natin na ang Bibliya ay nagsasaad na ang Diyos Mismo ang gumawa ng mga konstelasyon ng Zodiac bilang mga tanda na bumalik sa simula ng sangkatauhan. Sa sinaunang astrolohiyang ito ng mga bituin, ang bawat kabanata ay para sa lahat ng tao. Kaya’t kahit na ikaw ay ‘hindi’ isang Pisces sa modernong horoscope na kahulugan, ang sinaunang kuwento sa mga bituin ng Pisces ay sulit na malaman.

Konstelasyon ng Pisces sa mga Bituin

Narito ang mga bituin na bumubuo sa Pisces. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng dalawang isda na pinagsasama-sama ng isang mahabang banda sa larawang ito?

Larawan ng mga Bituin na bumubuo sa Pisces

Kahit na ang pagkonekta sa mga bituin sa ‘Pisces’ na may mga linya ay hindi ginagawang halata ang mga isda. Paano naisip ng mga sinaunang Astrologo ang dalawang isda mula sa mga bituing ito?

Pisces Constellation na may mga bituin na konektado ng mga linya.

Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Narito ang Zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may larawan ng dalawang isda ng Pisces na bilog na pula. Makikita mo rin sa sketch sa gilid na pinagbibigkis sila ng banda.

Sinaunang Egyptian Zodiac ng Denderah na may Pisces na nakabilog

Nasa ibaba ang isang tradisyunal na larawan ng Pisces na ginamit ng astrolohiya mula pa noong alam natin.

Larawan ng Astrological Pisces

Ano ang kahulugan ng dalawang isda?

At ang banda ay nakatali sa kanilang dalawang buntot?

Ano ang kahalagahan para sa iyo at sa akin?

Orihinal na Kahulugan ng Pisces

Nakita namin sa Capricorn na ang buntot ng isda ay tumanggap ng buhay mula sa namamatay na ulo ng kambing. Nagpakita ang Aquarius ng tubig na ibinuhos sa Isda – Piscis Austrinus. Ang isda ay kumakatawan sa maraming tao na tatanggap ng buhay na tubig. Nakita na ito noong panahon ni Abraham noong ipinangako siya ng Diyos.

Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo.
    Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo.
    Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo.”

Genesis 12:3

18 At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo, dahil sumunod ka sa akin.”

Genesis 22:18

Ang mga pulutong na ito ay tinubos sa pamamagitan ng Paparating na Lingkod na nahahati sa dalawang grupo.

Sinabi niya, “Ikaw na lingkod ko, marami pang mga gawain ang ipapagawa ko sa iyo, maliban sa pagpapabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga. Gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo.”

Isaias 49:6

Isinulat ni Isaias ang tungkol sa ‘mga tribo ni Jacob’ pati na rin ang ‘mga Gentil’. Ito ang dalawang isda ng Pisces. Nang tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad ay sinabi niya sa kanila

19 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao.”

Mateo 4:19

Ang pinakaunang mga tagasunod ni Jesus ay gumamit ng simbolo ng isda upang ipakita na sila ay pag-aari niya. Narito ang mga larawan mula sa mga sinaunang catacomb.

Simbolo ng isda na may mga letrang Griyego sa sinaunang libingan.
Simbolo ng isda sa mga sinaunang Romanong libingan.
Dalawang isda na nakaukit sa bato.

Ang dalawang isda ng Pisces, ang mga tribo ni Jacob at ang mga ibang bansa na sumusunod kay Hesus ay may pantay na buhay na ibinigay sa kanila ng kanya. Ang Banda ay humahawak din sa kanila nang pantay sa pagkaalipin.

Ang Banda – Dumadaan sa Pagkaalipin

Ang dalawang isda ng Pisces, bagama’t binigyan ng bagong espirituwal na buhay, ay pinagsama-sama ng konstelasyon na The Band. Binihag ng Band ang dalawang isda ngunit nakikita namin ang kuko ng Aries the Ram na papunta sa banda. Binabanggit nito ang araw kung kailan palalayain ng Aries ang mga isda.

Pisces kasama si Aries sa Zodiac. Paparating na ang kuko ni Aries para masira ang Banda.

Ito ang karanasan ng lahat ng mga tagasunod ni Hesus ngayon. Inilalarawan ng Bibliya ang ating kasalukuyang pagkaalipin sa pagdurusa, pagkabulok at kamatayan – ngunit may pag-asa na umaasa sa araw ng kalayaan mula sa pagkaalipin na ito (kinakatawan sa Pisces ng banda).

Pagkaalipin at pagdaing ngayon

18 Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw. 19 Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Dios ang mga anak niya. 20 Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Dios ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Dios. Pero may pag-asa pa, 21 dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Dios. 22 Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. 23 At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng Banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Dios ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Dios. 24 Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? 25 Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga.

Roma 8:18-25

Paparating na ang pagtubos…

Hinihintay natin ang pagtubos ng ating mga katawan mula sa kamatayan. Habang nagpapaliwanag pa ito

50 Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin: Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Dios. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan.

51 Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim: Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan 52 sa isang iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. 53 Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. 54 At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na,

    “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”
55 “Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay?
    Nasaan na ang iyong kapangyarihan?”

56 May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. 57 Ngunit salamat sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

1 Corinto 15:50-57

Ang Band sa paligid ng mga isda ng Pisces ay nagpapakita ng ating kasalukuyang sitwasyon. Ngunit hinihintay namin ang pagdating ng Aries upang palayain kami. Ang kalayaang ito mula sa pagkaalipin sa kamatayan ay iniaalok sa lahat. Sa orihinal na zodiac, hindi ginabayan ng Pisces ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon sa magandang kapalaran, pag-ibig at mas mabuting kalusugan, batay sa petsa ng iyong kapanganakan. Ipinahayag ng tanda nito na hindi lamang ang tagumpay ni Hesus ay magbibigay sa atin ng Buhay na Tubig, kundi pati na rin na balang araw ay palalayain niya tayo mula sa pagkaalipin sa pagkabulok, problema at kamatayan na bihag sa atin ngayon.

Pisces Horoscope sa mga Sagradong Sulat

Dahil ang Horoscope ay nagmula sa Griyegong ‘Horo’ (oras) at ang mga sinulat ng Propeta ay nagmamarka ng mahahalagang oras para sa atin, napapansin natin ang kanilang ‘oras’ ng Pisces. Ang mga isda na nabubuhay sa tubig, ngunit nakatali pa rin ng mga banda ay nagmamarka ng pagbabasa ng horo ng Pisces. Tunay na buhay ngunit naghihintay ng ganap na kalayaan.

Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa nʼyo Judio sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Dios. Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Pero sinasabi ko sa inyo ang mga ito para pagdating ng pag-uusig, maaalala nʼyong sinabi ko na ito sa inyo.

Juan 16:2-4

11 “Kung dahil sa pananampalataya ninyo ay dadalhin kayo sa mga sambahan ng mga Judio o sa mga tagapamahala ng bayan upang imbestigahan, huwag kayong mag-alala kung paano kayo mangangatwiran o kung ano ang sasabihin ninyo. 12 Sapagkat ituturo sa inyo ng Banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin.”

Lucas 12:11-12

Nabubuhay tayo sa oras ng Aquarius at gayundin sa oras ng Pisces. Ang Aquarius ay nagdala ng tubig (Espiritu ng Diyos) upang bigyan ng buhay ang mga isda. Ngunit nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Zodiac Story at nasa hinaharap pa rin ang huling tagumpay ng Sagittarius. Nahaharap tayo ngayon sa problema, kahirapan, pag-uusig at pisikal na kamatayan sa oras na ito , gaya ng babala sa atin ni Jesus. Ang mga banda na may hawak na isda ay totoo. Pero kahit hawak kami ng mga banda ay may buhay pa rin kami. Ang Banal na Espiritu ay nananahan, nagtuturo at gumagabay sa atin – kahit sa harap ng kamatayan. Maligayang pagdating sa oras ng Pisces.

Ang Iyong Pagbasa ng Horoscope ng Pisces mula sa Sinaunang Zodiac

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Pisces ngayon sa mga sumusunod.

Ipinapahayag ng horoscope ng Pisces na kailangan mong dumaan sa maraming paghihirap upang makapasok sa Kaharian. Sa katunayan, ang ilang karaniwang mga katangian ng iyong paglalakbay sa Kaharian na iyon ay mga problema, kahirapan, pagkabalisa at maging kamatayan. Huwag hayaang masira ka nito. Ito ay talagang para sa iyong kapakinabangan dahil maaari itong bumuo ng tatlong katangian sa iyo: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Magagawa ito ng mga banda ng Pisces sa iyo – kung hindi ka mawawalan ng puso. Bagama’t sa panlabas ay nanghihina ka, ngunit sa loob ay nababago ka araw-araw. Ito ay dahil nasa iyo ang mga unang bunga ng Espiritu. Kaya’t kahit na ikaw ay humahagulgol sa iyong kaloob-looban habang ikaw ay may pananabik na naghihintay para sa pagtubos ng iyong katawan, kilalanin na ang mga tunay na problemang ito ay gumagana para sa iyong ikabubuti kung ito ay gagawin kang tugma sa Hari at sa Kanyang Kaharian.

Ituloy mo ang iyong sarili sa katotohanang ito: Sa kanyang dakilang awa ay binigyan ka ng Hari ng bagong pagsilang sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay, at sa isang mana na hindi kailanman mapapahamak, masisira o kumukupas. Ang manang ito ay iniingatan sa langit para sa inyo, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinangangalagaan ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa pagdating ng kaligtasan na handang ihayag sa huling panahon. Sa lahat ng ito ay lubos kayong nagagalak, bagaman sa kaunting panahon ay kailangan ninyong magdusa ng kalungkutan sa lahat ng uri ng pagsubok. Ang mga ito ay dumating upang ang subok na katapatan ng iyong pananampalataya—mas higit na halaga kaysa ginto, na nawawala kahit na dinalisay ng apoy—ay maaaring magbunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan kapag ang Hari ay nahayag.

Magpatuloy sa pamamagitan ng Sinaunang Zodiac Story

Ang simula ng kuwento ng Sinaunang Zodiac ay nagsisimula sa Virgo. Para ipagpatuloy ang Ancient Zodiac Story tingnan ang Aries .

Upang pumunta ng mas malalim sa nakasulat na kuwento ng Pisces tingnan

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *