Skip to content

Scorpio sa Sinaunang Zodiac

Ang Scorpio ay ang ikatlong konstelasyon ng Zodiac at ang imahe ng isang makamandag na alakdan. Nauugnay din ang Scorpio sa mas maliliit na konstelasyon (Decans) Ophiucus , Serpens at Corona Borealis. Sa Horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Oktubre 24 at Nobyembre 22 ikaw ay isang Scorpio. Sa modernong horoscope na pagbabasa ng Zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Scorpio upang makahanap ng pag-ibig, good luck, kalusugan at makakuha ng pananaw sa iyong personalidad.

Ngunit binasa ba ito ng mga sinaunang tao sa paraang ito sa simula nito?  

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Saan Nagmula ang Scorpio?

Narito ang isang larawan ng mga bituin na bumubuo ng Scorpio. Nakikita mo ba ang isang alakdan sa larawang ito ng mga bituin? Kailangan mo ng maraming imahinasyon!

Larawan ng mga bituin ng Scorpio. Nakikita mo ba ang isang alakdan?

Kahit na ikonekta natin ang mga bituin sa ‘Scorpio’ sa mga linya ay mahirap pa rin makita ang alakdan. Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Ang konstelasyon ng Scorpio na konektado ng mga linya. Malinaw ang nakataas na buntot. Ngunit paano mo malalaman na ito ay isang alakdan at hindi isang kawit?

Narito ang zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may imahe ng alakdan sa zodiac na ito na bilog sa pula.

Scorpio sa Sinaunang Egyptian Dendera Zodiac

Ang Poster ng National Geographic ng Zodiac ay nagpapakita ng Scorpio na nakikita sa Southern Hemisphere. Kahit na ang National Geographic ay konektado sa mga bituin na bumubuo ng Scorpio na may mga linya, mahirap pa ring ‘makakita’ ng scorpion sa konstelasyon ng bituin na ito.

Ang Scorpio ay nakabalangkas sa isang National Geographic Zodiac Poster

Tulad ng iba pang mga konstelasyon, ang konstelasyon ng Scorpio ng isang alakdan na handang hampasin ay hindi nilikha mula sa mga bituin mismo. Sa halip, ang ideya ng kapansin-pansing alakdan ay nauna. Ang mga unang Astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin upang maging isang umuulit na tanda. Maaaring ituro ng mga sinaunang tao ang Scorpio sa kanilang mga anak at sabihin sa kanila ang kuwentong nauugnay dito.

Ang Kuwento ng Sinaunang Zodiac

Ang mga konstelasyon ng Zodiac na magkasama ay bumubuo ng isang kuwento – isang kuwentong Astrological na isinulat kasama ng mga bituin. Ang Tanda ng Scorpio ay ang ikatlong kabanata ng labindalawa. Nakita natin sa Virgo na ang Bibliya ay nagsasabi na ang Diyos ang gumawa ng mga konstelasyon. Kaya’t ang kuwento ay sa kanya at ibinigay sa simula ng kasaysayan ng tao. Ito ang kwentong Astrology na binasa ng mga unang tao sa kilala natin ngayon bilang Zodiac.

Ang orihinal na Zodiac ay hindi isang horoscope upang gabayan ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon sa suwerte, kalusugan, pag-ibig at kapalaran batay sa petsa ng iyong kapanganakan at paggalaw ng mga planeta. Inilagay ito ng Diyos bilang gabay upang ipakita sa atin ang kanyang daan. Nais niyang makita at maalala ng mga tao ang mga Zodiac constellation na ito tuwing gabi. Nagsimula ang Kwento sa pangako ng binhi ng Birhen sa Virgo. Nagpatuloy ito sa mga timbangan ng Libra , na nagpapahayag na ang ating balanse ng mga gawa ay masyadong magaan para sa Kaharian ng Langit. Isang presyo ang dapat bayaran upang tubusin ang ating magaan na mga gawa.

Scorpio sa Sinaunang Zodiac Story

Ngunit sino ang humihiling ng pagbabayad na ito? Ipinakita sa atin ng Scorpio at inihayag ang makalangit na salungatan sa pagitan ng Binhi ng Virgo at ng alakdan. Upang maunawaan ang salungatan na ito dapat nating makita ang Scorpio kasama ang Decan nito (isang kasamang konstelasyon na konektado dito) Ophiuchus .

Mga konstelasyon ng Scorpio at Ophiuchus. Mula sa 1886 na edisyon ng Moses and Geology (Samuel Kinns, London).

Ang Konstelasyon ay naglalarawan ng isang dambuhalang alakdan (Scorpio) na sinusubukang saktan ang isang makapangyarihang tao (Ophiuchus) sa sakong, habang si Ophiuchus ay tinatapakan ang alakdan at sabay na nakikipagbuno sa isang nakapulupot na ahas. Ang dambuhalang alakdan na ito ay nakataas ang buntot sa galit, handang hampasin ang paa ng lalaki. Sinasabi sa atin ng palatandaang ito na ang labanang ito ay hanggang kamatayan. Sa Scorpio sinimulan nating matutunan ang uri ng pagbabayad upang tubusin tayo mula sa Libra , ang mga timbangan ng hustisya. Ang Scorpio at ang Serpente (Serpens) ay dalawang larawan ng iisang kalaban – si Satanas.

Ang tandang ito sa mga bituin ay inuulit ang pangakong ibinigay sa kalaban ng Diyos sa halamanan at nakatala sa Genesis nang sabihin ng PANGINOON sa Serpyente tungkol sa Binhi ni Virgo

15 Kayo ng babae’y aking pag-aawayin,
    binhi mo’t binhi niya’y lagi kong paglalabanin.
Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,
    at sa sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Genesis 3:15

Tinamaan ng alakdan ang sakong noong ipinako si Hesus sa krus, ngunit ang alakdan ay nakaranas ng mortal na pagkatalo nang siya ay bumangon makalipas ang tatlong araw. Ang mga konstelasyon na Scorpio, Ophiucus at Serpens ay inihula ito noon pa sa pamamagitan ng Isa na nag-ayos sa kanila sa langit.

Ang Salungatan sa Scorpio ay naaalala ng iba

Maraming mga sinaunang kultura ang naaalala ang simula ng salungatan na ito sa hardin, at kung saan umabot sa kasukdulan nito sa krus. Itinala pa ng mga sinaunang Tsino ang simula ng pakikibaka na ito sa loob ng kanilang mismong script .

2200 BCE Babylonian seal sa British Museum na nagpapakita ng tukso kay Adan at Eba
Ang ahas ay dinurog sa ulo sa sinaunang Egyptian Book of the Dead

Ipinakikita ng dalawang larawang ito kung paano naalaala ng sinaunang mga Ehipsiyo at Babylonian sina Adan at Eva sa Paraiso at gayundin ang pangako ng pagdurog sa ulo ng serpiyente. Naalala ito ng mga sinaunang Griyego sa pamamagitan ng Scorpio.

Matutunton mo mismo ang starlit na si Ophiuchus: napakaliwanag na nakalagay sa ilalim ng kanyang ulo ang kanyang kumikinang na mga balikat ang kanyang mga kamay, mahigpit na yumakap sa Serpent, na pumapalibot sa baywang ni Ophiuchus, ngunit siya, matatag na nakalagay ang dalawang paa, niyapakan ang isang malaking halimaw, maging ang Scorpion, na nakatayo nang tuwid sa kanyang mata at dibdib.Sinipi ni Aratus ang Exodus 4th Century BCE Makatang Griyego

Serpens at ang Korona sa Corona Borealis

Ang ikatlong Decan na nauugnay sa Scorpio ay Corona Borealis – isang korona na inilagay sa itaas ng Ophiuchus at Serpens. Isaalang-alang ang isang tipikal na astrological na imahe ng tatlong Scorpio decan na ipinakita nang magkasama.

Ophiuchus at Serpens na tumitingin sa Corona Borealis – Ang Korona

Parehong tinitingnan nina Ophiucus at Serpens ang The Crown – ang konstelasyon na kilala bilang Corona Borealis. Sa katunayan, ang dalawang ito ay nakikipaglaban para sa koronang ito at makikita natin na sinusubukan ni Serpens na hawakan ang Corona Borealis.

Ang Serpent (Serpens) constellation sa malapitan – umaabot sa Crown – Corona Borealis

Nagsusumikap si Serpens na hawakan ang Korona. Inilalarawan nito ang likas na katangian ng hidwaan sa pagitan ng dalawa. Ito ay hindi lamang isang conflict-to-the-death, ngunit ito rin ay isang pakikibaka para sa paghahari at paghahari. Ang Serpent at Ophiucus ay naglalaban upang matukoy kung sino ang magkakaroon ng Korona.

Ang Kwento ng Scorpio – para sa iyo at sa akin

Ang Scorpio ay para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa mga ipinanganak sa pagitan ng Oktubre 24-Nobyembre 22. Ang Scorpio ay hindi gumagabay sa higit na kayamanan o pag-ibig, ngunit mula sa sinaunang mga panahon na inilarawan mula sa mga bituin para malaman mo at ako kung gaano kalaki ang gagawin ng ating lumikha upang tubusin tayo mula sa ating magaan na mga gawa na nangangailangan ng matinding pakikibaka hanggang kamatayan, at karapatang mamuno para sa mananalo. Alinsunod dito, ang ‘pinuno’ ay ang kahulugan ng ‘Kristo’ .

Ang Scorpio Horoscope sa mga Sinulat

Dahil ang Horoscope ay nagmula sa Griyegong ‘Horo’ (oras) at ang mga sinulat ng Propeta ay nagmamarka ng mahahalagang oras para sa atin, maaari nating tandaan ang kanilang Scorpio na ‘oras’. Ang Scorpio horo ay

31 Dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa mundong ito. 32 At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin.” 33 (Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay.)

Juan 12:31-33

30 Hindi na ako magsasalita nang matagal dahil dumarating na si Satanas na siyang naghahari sa mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin.

Juan 14:30

Sa pagsasabing ‘Ngayon na ang oras’ ay minarkahan ni Jesus ang ‘horo’ para sa atin. Sinasabi sa atin ng Scorpio ang tungkol sa alitan kung sino ang mamumuno. Kaya tinawag ni Jesus si Satanas na ‘prinsipe ng sanlibutang ito’ at sa oras  na iyon ay darating siya upang salubungin siya nang may labanan. Si Satanas ay humahawak sa ating lahat dahil ang ating balanse sa mga gawa ay magaan. Ngunit may kumpiyansa na sinabi ni Jesus na ‘wala siyang hawak sa akin’ na nangangahulugang ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. Sinusubukan ng horo na iyon ang pahayag na ito habang ang dalawang magkalaban na ito ay nagharap sa isa’t isa.

Ang Iyong Pagbabasa ng Scorpio mula sa Sinaunang Zodiac

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng Scorpio horoscope ngayon sa sumusunod na gabay.

Sinasabi sa amin ng Scorpio na kailangan mong pagsilbihan ang isang tao. May isang tao na angkinin ang korona ng iyong puso. Hindi manliligaw, asawa o relasyon ang may pinakamataas na pag-angkin sa korona ng iyong puso. Ito ay alinman sa ‘prinsipe ng mundong ito’ o ang ‘Kristo’ – ang siyang mamamahala sa Kaharian ng Diyos. Suriin ngayon kung sino ang may korona. Kung mabubuhay ka para iligtas ang sarili mong buhay, ibinigay mo na ang iyong korona sa ‘prinsipe ng mundong ito’ at mawawalan ka ng buhay. Dahil ang mga ugali ni Scorpio ay pumatay, magnakaw at manira, hindi siya tugma para sa iyo kung nasa kanya ang iyong korona. Suriin ang iyong sarili upang makita kung kailangan mong ‘magsisi’ gaya ng malinaw na itinuro ni Jesus. Makakahanap ka ng ilang magagandang halimbawa para makakuha ng mas magandang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ang mga planeta kundi ang iyong puso ang magdedetermina ng kahihinatnan para sa iyo. Ang mabuting halimbawa na dapat sundin ay hindi mga banal na santo kundi mga ordinaryong tao na may regular na ugali na nagsisi. Ang pagsisisi ay maaaring gawin anumang araw ng linggo at marahil upang maging isang ugali ay dapat gawin sa araw-araw.

Ang kuwento ng pakikibaka sa pagitan ng dalawang mahusay na kalaban ay nagpapatuloy sa Sagittarius (o naiintindihan mula sa simula sa Virgo )

Para mas malalim ang nakasulat na kwento ng SCORPIO tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *