Skip to content

Aries sa Sinaunang Zodiac

Ang Aries ay ang ikawalong konstelasyon ng Zodiac at nagtatapos sa Zodiac Unit na nagpapakita ng mga resulta para sa atin mula sa tagumpay ng darating. Ang Aries ay ang imahe ng isang lalaking tupa na buhay at maayos na nakataas ang ulo. Sa horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Marso 21 at Abril 20 ikaw ay isang Aries. Kaya, sa modernong astrology horoscope na pagbabasa ng sinaunang zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Aries na makahanap ng pag-ibig, good luck, kayamanan, kalusugan, at magkaroon ng kabatiran sa iyong personalidad.

Ngunit ano ang ibig sabihin ni Aries noong una?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas sa iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan, magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo kapag tinitingnan lang ang iyong horoscope sign.

Sa Virgo nakita natin na ang Bibliya ay nagsasaad na ginawa ng Diyos ang mga konstelasyon ng zodiac bilang mga tanda mula sa simula ng sangkatauhan. Sa sinaunang kuwentong ito mula sa mga bituin, ang bawat kabanata ay para sa lahat ng tao. Kaya kahit na hindi ka isang Aries sa modernong kahulugan ng horoscope, ang sinaunang kuwento ng Astrolohiya ng Aries ay nagkakahalaga ng pag-alam.

Konstelasyon ng Aries sa mga Bituin

Narito ang mga bituin na bumubuo sa Aries. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng isang lalaking tupa (lalaking tupa) na nakataas ang ulo sa larawang ito?

Aries Star Constellation sa kalangitan.

Kahit na ang pagkonekta sa mga bituin sa Aries na may mga linya ay hindi ginagawang halata ang ram. Kaya paano naisip ng mga sinaunang astrologo ang isang buhay na Ram mula sa mga bituing ito?

Aries Constellation na may mga bituin na konektado sa pamamagitan ng mga linya.

Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Narito ang zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may Aries na bilog sa pula.

Aries sa Sinaunang Egyptian Dendera Temple Zodiac.

Nasa ibaba ang mga tradisyunal na larawan ng Aries na ginamit ng astrolohiya hanggang sa alam natin.

Ano ang kahulugan ng Ram?

Ano ang kahalagahan para sa iyo at sa akin?

Larawan ng Konstelasyon ng Aries Astrology.
Klasikong Aries Zodiac Image.

Orihinal na Kahulugan ng Aries

Sa Capricorn namatay ang Goat-front para mabuhay si Fishes. Ngunit hawak pa rin ng Band of Pisces ang mga isda. May nananatiling pagkaalipin sa pisikal na pagkabulok at kamatayan. Nabubuhay tayo sa maraming problema, tumatanda at namamatay. Ngunit mayroon tayong malaking pag-asa para sa pisikal na pagkabuhay-muli. Ang front leg ng Aries na umaabot sa banda ng Pisces ay nagpapakita kung paano ito mangyayari. Isang kamangha-manghang bagay ang nangyari sa Kambing na iyon (Capricorn) na namatay. Inilalarawan ito ng Bibliya tulad nito:

Pagkatapos, nakita ko ang isang Tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo na sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang. Mayroon itong pitong sungay at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Dios na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Lumapit ang Tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng Tupa ang apat na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso, na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog, at umaawit sila ng bagong awit na ito:

    “Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito,
    dahil kayo ay pinatay, at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos niyo ang mga tao para sa Dios.
    Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi, at bansa.
10 Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Dios.
    At maghahari sila sa mundo.”

11 Nakita ko at narinig ang tinig ng libu-libo at milyon-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. 12 Umaawit sila nang malakas:

    “Ang Tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian at kapurihan!”

13 At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit:

    “Ibigay sa nakaupo sa trono at sa Tupa ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman!”

14 Sumagot ang apat na buhay na nilalang, “Amen!” At lumuhod ang mga namumuno at sumamba.

Pahayag 5:6-14

Aries – Ang Korderong Buhay!

Ang kamangha-manghang balita, na binalak mula sa simula ng kasaysayan ng tao, ay ang Kordero, bagaman pinatay, ay muling nabuhay. Sino ang tupa na pinatay? Si Juan Bautista, na nagbabalik sa sakripisyo ni Abraham, ay nagsabi tungkol kay Jesus.

29 Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, “Narito na ang Tupa ng Dios na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo!

Juan 1:29

Si Hesus ay bumangon mula sa mga patay tatlong araw pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus. Pagkaraan ng apatnapung araw, pagkatapos na makasama ang kaniyang mga alagad, sinasabi ng Bibliya na umakyat siya sa langit. Kaya’t ang Kordero ay buhay at nasa langit – tulad ng ipinahayag ni Aries.

Nang maglaon sa parehong pangitain na ito ay nakita ni Juan:

Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sila sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Tupa. Silang lahat ay nakadamit ng puti at may mga hawak na palaspas. 10 Sumisigaw sila nang malakas, “Purihin ang Dios na nakaupo sa trono, at purihin din ang Tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan!”

Pahayag 7:9-10

Ito ang mga karamihan, na sinasagisag ng mga isda ng Pisces, na lumapit sa Kordero. Ngunit ngayon ang mga tali ng pagkabulok at kamatayan ay naputol na. Nasira ni Aries ang mga banda na humahawak sa mga isda ng Pisces. Natanggap na nila ang kabuuan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan.

Aries Horoscope sa mga Sinulat

Ang ‘Horoscope’ ay batay sa salitang Griyego na ‘Horo’ (oras) at ang Bibliya ay nagmamarka ng maraming mahahalagang oras. Binabasa namin ang napakahalagang Virgo sa ‘oras’ ng Pisces sa mga akda. Ngunit ito ang ibang salitang Griyego sa Horoscope – skopus (σκοπός) – na naglalabas ng pagbabasa ng Aries.  Ang ibig sabihin ng Skopus ay tingnan,  isipin o isaalang-alang. Inilalarawan ng Aries ang walang hanggang Kordero ng Diyos kaya hindi nagbibigay ng tiyak na yugto ng panahon upang pagtuunan ng pansin. Sa halip kami ay hinihimok na isaalang-alang ang Ram mismo.

Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isaʼt isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin niyo kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Hesus ang pananaw niyo:

Kahit na nasa kanya ang katangian ng Dios, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Dios bilang isang bagay na dapat panghawakan.
Sa halip, ibinaba niya nang lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin.
Naging tao siyang tulad natin.  At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Dios hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus.
Kaya naman itinaas siyang lubos ng Dios at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo,
10 upang ang lahat ng nasa langit at lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa kanya.
11 At kikilalanin ng lahat na si Jesu-Cristo ang Panginoon, sa ikapupuri ng Dios Ama.

Filipos 2:3-11

Walang oras na de-limitasyon sa Aries the Ram. Ngunit ang Ram ay dumaan sa natatanging antas ng kaluwalhatian. Una natin siyang nakikita sa mismong kalikasan (o anyo) ng Diyos. Siya ay nagplano kahit sa simula pa lamang na maging lingkod sa pamamagitan ng pagiging tao at mamatay.  Inihayag ng Virgo ang paglapag na ito sa ‘kamukha ng tao’ at ipinahayag ni Capricorn ang kanyang pagsunod hanggang kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay hindi ang katapusan – hindi ito maaaring humawak sa kanya at ngayon ang Ram ay itinaas sa langit, buhay at namumuno. Ito ay mula sa mataas na awtoridad at kapangyarihan na ang Ram at nagpatupad ang huling yunit ng Zodiac, simula sa Taurus. Hindi na ang lingkod, Siya ay naghahanda na dumating sa Paghuhukom upang talunin ang kanyang kaaway, tulad ng hula ng Sagittarius ng sinaunang kuwento ng Zodiac.

Ang iyong Aries Horoscope Reading

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Aries sa ganitong paraan:

Ipinahayag ng Aries na ang liwanag ng umaga ay darating pagkatapos ng madilim na gabi. May paraan ang buhay para dalhin sa iyo ang madilim na gabi. Maaari kang matuksong sumuko, huminto o manirahan sa isang bagay na mas mababa kaysa sa kung ano ang ginawa sa iyo. Upang mahanap ang katatagan upang magpatuloy, kailangan mong lampasan ang iyong mga kalagayan at sitwasyon. Kailangan mong makita ang iyong pangwakas na tadhana.

Ginagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-scoping kay Aries. Kung ikaw ay kay Aries sasakay ka sa kanyang coattails at siya ay nasa pinakamataas na lugar at dadalhin ka niya doon kasama niya. Sapagkat kung, habang ikaw ay kaaway ng Diyos, ang iyong relasyon sa kanya ay naibalik sa pamamagitan ng paghahandog ng Capricorn, gaano pa kaya, ngayon bilang katugma sa kanya, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay ni Aries? Ito ay lamang na kailangan mong sundin ang kanyang landas, at ang kanyang landas ay bumaba bago ito umakyat – kaya ang sa iyo ay kailangan din.

Paano magpatuloy? Magalak palagi sa buhay ni Aries. Sasabihin ko itong muli: Magalak! Hayaang makita ang iyong kahinahunan sa lahat ng iyong relasyon. Malapit na si Aries. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, dalhin ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa iyong pang-unawa, ay magbabantay sa iyong mga puso at isipan sa The Ram. Sa wakas, anuman ang totoo, anuman ang marangal, anuman ang tama, anuman ang dalisay, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang kahanga-hanga—kung anuman ang magaling o kapuri-puri—isipin ang mga ganyang bagay.

Ang Pagbabalik ng Kordero

Isinara nito ang ikalawang yunit ng sinaunang kuwento ng zodiac na nakatuon sa mga benepisyong ibinibigay sa mga tumatanggap ng mga bunga ng tagumpay ni Hesus (Ang Kordero). Bakit hindi tanggapin ang kanyang regalo ng buhay?

Ang panghuling yunit, mga kabanata 9-12 ng Kwento ng Zodiac, ay nakatuon sa kung ano ang mangyayari kapag bumalik si Aries the Ram – tulad ng kanyang ipinangako. Ito ay ipinahayag sa parehong pangitain ng Kordero nang makita ni Juan:

16 At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, “Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono, at sa poot ng Kordero!

Pahayag 6:16

Sa sinaunang zodiac ito ay ipinapakita sa Taurus. Tingnan ang Virgo upang simulan ang Zodiac Story na iyon. 

Upang maging mas malalim sa nakasulat na kuwento ng Aries tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *