Skip to content

Sagittarius sa Sinaunang Zodiac

Ang Sagittarius ay ang ikaapat na konstelasyon ng Zodiac at ito ang tanda ng isang naka-mount na mamamana. Ang Sagittarius ay nangangahulugang ‘mamamana’ sa Latin. Sa horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Nobyembre 23 at Disyembre 21 ikaw ay isang Sagittarius. Kaya’t sa modernong horoscope na pagbabasa ng Zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Sagittarius na makahanap ng pag-ibig, good luck, kalusugan at makakuha ng pananaw sa iyong personalidad.

Ngunit binasa ba ito ng mga sinaunang tao sa paraang ito sa simula nito? 

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan – magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign…

Pinagmulan ng Constellation Sagittarius

Ang Sagittarius ay isang konstelasyon ng bituin na bumubuo sa imahe ng isang naka-mount na mamamana, na kadalasang ipinapakita bilang isang centaur. Narito ang mga bituin na bumubuo sa Sagittarius. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng isang centaur, isang kabayo, o isang mamamana sa larawang ito ng bituin?

Larawan ng Sagittarius Star Constellation

Kahit na ikonekta natin ang mga bituin sa ‘Sagittarius’ na may mga linya ay mahirap pa ring ‘makita’ ang naka-mount na mamamana. Ngunit ang tanda na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng sangkatauhan.

Ang Sagittarius Constellation ay konektado sa mga linya

Narito ang zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang na may Sagittarius na bilog sa pula.

Sagittarius sa Sinaunang Dendera Zodiac ng Egypt

Ang poster ng National Geographic zodiac ay nagpapakita ng Sagittarius na nakikita sa Southern Hemisphere. Kahit na ikonekta ang mga bituin ng Sagittarius na may mga linya, mahirap ‘makakita’ ng mangangabayo, kabayo o centaur sa konstelasyon na ito.

Sagittarius sa mapa ng National Geographic Constellation

Tulad ng mga nakaraang konstelasyon, ang imahe ng mamamana ay hindi likas sa loob mismo ng konstelasyon ng bituin. Sa halip, ang ideya ng naka-mount na mamamana ay nauna, mula sa isang bagay maliban sa mga bituin. Ang mga unang astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin upang maging isang umuulit na tanda. Nasa ibaba ang isang tipikal na imahe ng Sagittarius, na nakalarawan lamang nang nakahiwalay. Ito ay kapag nakita natin ang Sagittarius na may nakapalibot na mga konstelasyon na malalaman natin ang kahulugan nito.

Karaniwang imahe ng konstelasyon ng Sagittarius Astrology

Ang Orihinal na Kwento ng Zodiac

Ang orihinal na zodiac ay hindi isang horoscope upang gabayan ang iyong mga pang-araw-araw na desisyon patungo sa suwerte, kalusugan, pag-ibig at kapalaran batay sa petsa ng iyong kapanganakan at paggalaw ng mga planeta. Ito ay isang plano na ipinangako ng Diyos na gagabay sa atin sa Kanyang Daan. Itinala ng 12 zodiac constellation ang planong ito bilang isang visual na paalala para sa mga tao. Ang astrolohiya sa orihinal ay ang pag-aaral at kaalaman sa kwentong ito sa mga bituin.

Nagsimula ang Kwentong ito sa Binhi ng Birhen sa Virgo . Nagpatuloy ito sa Libra , na nagpapaalala sa amin na ang balanse ng ating mga gawa ay masyadong magaan.  Ipinakita ng Scorpio ang matinding pakikibaka sa pagitan ng Binhi ng Virgo at ng Scorpion. Ang kanila ay isang labanan para sa karapatang mamuno.

Sagittarius sa Zodiac Story

Inihula ng Sagittarius kung paano magtatapos ang pakikibaka na ito. Naiintindihan natin kapag nakikita natin ang Sagittarius kasama ang mga nakapaligid na konstelasyon. Ito ang konteksto ng astrolohiya na nagpapakita ng kahulugan ng Sagittarius.

Sagittarius sa Zodiac – Kumpletong pagkatalo ng Scorpio

Ang iginuhit na arrow ng Sagittarius ay direktang tumuturo sa puso ng Scorpio. Kaya malinaw na ipinapakita nito ang naka-mount na mamamana na sinisira ang kanyang mortal na kaaway. Ito ang kahulugan ng Sagittarius sa sinaunang Zodiac. Ang Dendera Zodiac (sa itaas) at lahat ng zodiac na may mga konstelasyon na nakalagay sa tabi-tabi sa isa’t isa ay nagpapakita rin ng tagumpay ng naka-mount na mamamana laban sa Scorpio.

Isa pang Zodiac na imahe ng Sagittarius. Diretso ang kanyang arrow sa Scorpion

Ang kabanata ng Sagittarius sa nakasulat na Kuwento

Ang huling tagumpay ni Hesukristo, ang Binhi ng Birhen, laban sa kanyang kaaway ay ipinropesiya sa Bibliya na magaganap gaya ng nakalarawan sa Sagittarius. Narito ang nakasulat na propesiya ng pagbabalik ni Kristo sa lupa.

11 Pagkatapos, nakita kong nabuksan ang langit, at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na Tapat at Totoo. Sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. 12 Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya, na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan13 Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. At ang tawag sa kanya ay “Salita ng Dios.” 14 Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit. Nakasakay din sila sa mga puting kabayo, at ang mga damit nila ay malinis at puting-puti. 15 Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Dios na makapangyarihan sa lahat. 16 Sa damit at sa hita niya ay may nakasulat: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”

17 Pagkatapos, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid, “Halikayo! Magtipon kayo para sa malaking handaan ng Dios! 18 Halikayo! Kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga heneral, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila.”

19 Pagkatapos, nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit20 Ngunit dinakip ang halimaw. Dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon nang buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. 21 Pinatay ang mga sundalo nila sa pamamagitan ng espadang lumabas sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsawa sa kakakain ng kanilang bangkay.

Pahayag 19:11-21

Ang Kapahamakan ng Serpyente

20 Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman, at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon – ang ahas noong unang panahon na tinatawag na diyablo o Satanas – at saka iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa ibaʼt ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon.

Pahayag 20:1-3

Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing-dagat na hindi kayang bilanginKakalat sila sa buong mundo, at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Dios ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. 10 At si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman.

Pahayag 20:7-10

Ang Unang Yunit ng Astrological

Ang unang apat na palatandaan ng Sinaunang Zodiac: Virgo, Libra, Scorpio at Sagittarius ay bumubuo ng isang astrological unit sa loob ng 12 kabanata Zodiac Story na tumutuon sa darating na pinuno at sa kanyang kalaban.  Inihula ng Virgo ang kanyang pagdating mula sa Binhi ng Birhen. Inihula ng Libra na kakailanganin ang isang presyo para sa ating mga hindi sapat na gawa. Inihula ng Scorpio na ang presyo ay kamatayan. Ngunit inihula ng Sagittarius ang kanyang pangwakas na tagumpay sa pamamagitan ng arrow ng mamamana na direktang tumuturo sa puso ng Scorpion.

Ang mga Palatandaang ito ay para sa lahat ng tao, hindi lamang para sa mga ipinanganak sa bawat buwan ng konstelasyon. Ang Sagittarius ay para sa iyo kahit na hindi ka ipinanganak sa pagitan ng Nobyembre 23 at Disyembre 21. Ibinigay ito upang malaman natin ang sukdulang tagumpay laban sa kaaway at piliin ang ating katapatan nang naaayon. Tinupad ni Hesukristo ang Virgo, Libra at Scorpio sa kanyang unang pagdating. Ang katuparan ng Sagittarius ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating. Ngunit dahil ang unang tatlong palatandaan ng yunit na ito ay natupad, ito ay nagbibigay ng isang batayan upang magtiwala na ang Sagittarius Sign ay matutupad din.

Si Hesus at ang Iyong Sagittarius Horoscope

Ang Horoscope ay nagmula sa Greek na ‘Horo’ (oras) at ang Bibliya ay minarkahan ang mga oras na ito para sa atin, kabilang ang Sagittarius ‘oras’. Ang Sagittarius horo hour ay

36 “Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na Anak ng Dios. Ang Ama lang ang nakakaalam nito.

Mateo 24:36

44 Kaya maging handa rin kayo, dahil ako na Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan.”

Mateo 24:44

Sinabi sa atin ni Jesus na walang nakakaalam ng tiyak na oras (horo) ng pagbabalik ni Kristo at ang ganap na pagkatalo ng kanyang kaaway, maliban sa Diyos. Gayunpaman, may mga pahiwatig na nagpapahiwatig na malapit na ang oras na iyon. Sinasabi nito na malamang na hindi natin ito inaasahan o magiging handa para dito.

Ang Iyong Pang-araw-araw na Sagittarius Horoscope Pagbasa ng Sinaunang Zodiac

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Sagittarius ngayon sa mga sumusunod.

Sinasabi sa amin ng Sagittarius na mahaharap ka sa maraming mga distractions bago ang oras ng pagbabalik ng Kristo at ang kumpletong pagkatalo ni Satanas. Sa katunayan, kung hindi ka magbabago araw-araw sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip kung gayon ikaw ay aayon sa mga pamantayan ng mundong ito – at ang oras na iyon ay tatama sa iyo nang hindi inaasahan at hindi ka magiging katugma sa Kanya kapag Siya ay nahayag. Kung hindi mo nais na anihin ang lahat ng mga kahila-hilakbot na kahihinatnan ng pagkawala ng oras na iyon kailangan mong gumawa ng isang malay na desisyon araw-araw upang maging handa. Suriin kung walang isip ka na sumusunod sa mga tsismis at intriga ng mga celebrity at soap opera. Kung gayon, malamang na magreresulta iyon sa mga katangiang gaya ng pagkaalipin sa iyong isip, pagkawala ng malalapit na relasyon ngayon, at tiyak na makaligtaan ang oras ng kanyang pagbabalik kasama ng karamihan sa iba. 

Ang iyong personalidad ay may parehong mga kalakasan at kahinaan, ngunit ang kaaway, na gustong manatiling ginulo, ay inaatake ka sa iyong mga mahinang katangian. Kahit na walang ginagawang tsismis, pornograpiya, kasakiman, o pag-aaksaya lamang ng iyong oras sa social media, alam Niya ang mga tukso na mahuhulog sa iyo. Kaya’t manalangin para sa tulong at patnubay upang makalakad ka sa tuwid at makitid na landas at maging handa sa oras na iyon. Hanapin ang ilang iba pa na ayaw ding palampasin ang oras na iyon at sama-sama kayong magtulungan araw-araw upang hindi ito dumating sa inyo nang hindi inaasahan.

Sa Pamamagitan ng Zodiac at mas malalim sa Sagittarius

Ang susunod na apat na Zodiac Signs ay bumubuo rin ng isang astrological unit, na nagpapakita kung paano nakakaapekto sa atin ang gawain ng Darating, simula sa Capricorn .

Simulan ang kwento sa simula nito kay Virgo .

Upang mas malalim ang nakasulat na kuwento ng Sagittarius tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *