Skip to content

Libra sa Sinaunang Zodiac

Ang Libra ay ang pangalawang konstelasyon ng Zodiac at nangangahulugang ‘mga timbangan’. Sa horoscope ngayon kung ipinanganak ka sa pagitan ng Setyembre 24 at Oktubre 23 ay isa kang Libra. Ang horoscope ngayon ay gagabay sa iyong kapalaran at pagpapala ayon sa petsa ng iyong kapanganakan na may kaugnayan sa labindalawang Zodiac Signs at nagbibigay ng pananaw sa iyong personalidad. Ginagamit ng modernong astrolohiya ang horoscope upang gabayan tayo sa tunay na pag-ibig (love horoscope), o mga desisyon tungo sa suwerte at tagumpay sa mga relasyon, kalusugan at kayamanan. Ngunit iyon ba ang orihinal na kahulugan nito?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Konstelasyon ng Libra

Libra star na larawan. Nakikita mo ba ang mga balanseng kaliskis?

Ang Libra ay isang konstelasyon ng mga bituin na bumubuo ng mga kaliskis o balanse. Narito ang isang larawan ng mga bituin ng Libra. Nakikita mo ba ang ‘weighing scale’ sa larawang ito ng mga bituin? Hindi.

Libra Constellation na may mga bituin na konektado ng mga linya.

Sa katunayan, kahit na ikonekta natin ang mga bituin sa ‘Libra’ sa mga linya ay mahirap pa rin makita ang mga kaliskis. Ngunit ang tanda ng pagtimbang na ito ay bumabalik sa pagkakaalam natin sa kasaysayan ng tao.

Sa Sinaunang Egyptian Zodiac

Narito ang isang larawan ng zodiac sa Dendera Temple ng Egypt, higit sa 2000 taong gulang, na may mga kaliskis ng Libra na bilog sa pula.

Si Dendera Zodiac na may Libra ay nakabilog.

Ang Poster ng National Geographic Zodiac sa ibaba ay nagpapakita ng Libra na nakikita sa Southern Hemisphere. Ngunit ang tatsulok ay hindi mukhang isang sukat.

National Geographic poster ng mga konstelasyon ng Zodiac. Ang Libra ay bilog na pula.

Kaya nangangahulugan ito na ang konstelasyon ng Libra ng pagtimbang ng makalangit na mga kaliskis ay hindi nilikha mula sa mga bituin mismo. Sa halip, nauna ang ideya ng pagtimbang. Ang mga unang astrologo pagkatapos ay na-overlay ang ideyang ito sa mga bituin bilang isang paulit-ulit na tanda para sa isang tulong sa memorya. Maaaring ituro ng mga sinaunang tao ang konstelasyon ng Libra sa kanilang mga anak at sabihin sa kanila ang kuwentong nauugnay sa mga timbangan. Ito ang orihinal na layunin ng astrolohiya nito.

Ang May-akda ng mga Konstelasyon

Ang mga konstelasyon ng Zodiac na magkasama ay bumubuo ng isang Kwento – nakasulat sa mga bituin. Ngunit sino ang sumulat ng kwentong ito?

Ang pinakamatandang aklat ng Bibliya, na isinulat bago pa man ang mga aklat ni Moises ay si Job. Binanggit din ni Job ang mga konstelasyon, na nagpapatunay na ginawa sila ng Diyos:

Siya ang gumawa ng mga bituin sa kalawakan, sa ‘Oso,’ sa ‘Orion,’
    sa ‘Pleyades’ at sa mga kumpol ng mga bituin sa katimugan.

Job 9:9

Ang labindalawang tanda ng Zodiac ay bumubuo ng isang kuwento na ibinigay ng lumikha. Ang kuwento na ito ay tungkol sa Cosmic na pakikibaka sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Ang Virgo ay ang unang kabanata ng kuwento – ang darating na Binhi ng Birheng Babae – na isinulat sa kalangitan sa gabi para makita ng lahat ng tao.

Kabanata ng Libra sa Sinaunang Zodiac

Ito na ang ikalawang kabanata ng ating kuwento. Ang Libra ay nagpinta ng isa pang palatandaan sa kalangitan sa gabi para sa lahat ng mga tao. Dito makikita natin ang tanda ng katarungan ng Diyos. Ang Celestial Scales ay naglalarawan ng katuwiran, katarungan, kaayusan, pamahalaan at mga institusyon ng pamamahala ng kanyang kaharian. Kaya’t sa Libra ay iniharap tayo sa walang hanggang hustisya ang pagtimbang ng mga parusa ng ating kasalanan at ang presyo ng pagtubos.

Sa kasamaang palad, ang hatol ay hindi pabor para sa amin. Ang pinakamaliwanag na bituin ay nasa itaas na braso ng balanse – ang balanse ng ating mabubuting gawa ay ipinapakita na magaan.

Ang saksi ng Libra ng Mga Awit

 Ang mga awit ay binibigkas ang parehong hatol.

Ang tao, dakila man o mangmang, ay hindi mapagkakatiwalaan.
    Pareho lang silang walang kabuluhan.
    Magaan pa sila kaysa sa hangin kapag tinimbang.

Salmo 62:9

Kaya’t ang Astrological Sign of Libra ay nagpapaalala sa atin ng kakulangan ng ating balanse sa mga gawa. Sa katarungan ng Kaharian ng Diyos, lahat tayo ay matatagpuan na may balanse ng mabubuting gawa na kasing bigat lamang ng hininga – kulang at kulang.

Ngunit hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tulad ng sa mga usapin ng pagbabayad at obligasyon sa utang, mayroong isang presyo na maaaring masakop ang ating kakulangan ng merito. Ngunit ito ay hindi isang madaling presyo na babayaran. Ipinahayag ng mga awit.

Dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay;
    hindi sapat ang anumang pambayad.

Salmo 49:8

Tulad ng pagkakakilala ni Job sa kanyang manunubos na magbabalanse ng kanyang utang sa harap ng langit, gayon din ang mga Zodiac Signs ay nagpapakita sa atin kung paano natin makikilala ang parehong manunubos na ito na makakatulong sa atin sa ating pangangailangan.

Ang Libra Horoscope sa mga Sinulat

Dahil ang Horoscope ay nagmula sa Griyegong ‘Horo’ (oras) at ang mga sulat ng Propeta ay nagmamarka ng mahahalagang oras para sa atin, mapapansin natin ang kanilang Libra na ‘oras’. Ang pagbabasa ng Libra horo mula sa mga sulat na ito ay:

Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y maituturing na mga anak ng Diyos.

Galacia 4:4-5

Sa pagsasabing ‘ang takdang oras ay ganap na dumating’ ang Ebanghelyo ay nagmarka ng isang espesyal na ‘ horo ‘ para basahin natin. Ang oras na ito ay hindi batay sa oras ng iyong kapanganakan ngunit sa isang oras na itinakda sa simula ng oras. Sa pagsasabi na si Hesus ay ‘isinilang ng isang babae’ ito ay tumutukoy sa Virgo at sa kanyang Binhi.

Paano siya dumating?

Siya ay dumating ‘sa ilalim ng batas’. Dumating siya sa ilalim ng timbangan ng Libra.

Bakit siya dumating? 

Siya ay dumating upang ‘tubusin’ tayo na ‘sa ilalim ng batas’ – ang mga kaliskis ng Libra. Sa amin na masyadong magaan ang sukat ng aming mga gawa – maaari niyang tubusin. Sinundan ito ng pangako ng ‘adoption to sonship’.

Ang iyong Libra Horoscope Reading

Maaari mong ilapat ang pagbabasa ng horoscope ng Libra ngayon gamit ang sumusunod na patnubay.

Ipinapaalala sa amin ng Libra na ang iyong paghahangad ng kayamanan ay madaling maging kasakiman, ang iyong paghahangad ng mga relasyon ay maaaring maging sanhi ng mabilis mong pagtrato sa iba bilang disposable, malamang na yurakan mo ang mga tao habang naghahanap ka ng kaligayahan. Sinasabi sa atin ng Libra na ang gayong mga katangian ay hindi tugma sa mga timbangan ng katuwiran. S o t ake stock ngayon ng mga ginagawa mo sa buhay. Mag-ingat dahil binabalaan tayo ng Libra at ng mga Aklat na dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghatol, kabilang ang bawat nakatagong bagay. 

Kung ang iyong balanse ng mga gawa ay masyadong magaan sa Araw na iyon kakailanganin mo ng isang Manunubos. Galugarin ang lahat ng iyong mga pagpipilian ngayon ngunit tandaan na ang Binhi ng Virgo ay dumating upang matubos ka Niya. Gamitin ang iyong bigay-Diyos na katangian upang madama ang tama at mali sa iyong buhay. Ang ibig sabihin ng ‘adoption’ sa pagbabasa ng horoscope ng Libra ay maaaring hindi malinaw sa puntong ito ngunit kung patuloy kang magtatanong araw-araw, kumatok at maghanap Siya ay gagabay sa iyo. Magagawa ito anumang oras ng anumang araw, sa buong linggo mo.

Libra at Scorpio

Ang larawan ni Libra ay nagbago mula noong simula ng kasaysayan ng tao. Sa mga unang larawan ng astrological at mga pangalan na ibinigay sa mga bituin sa Libra, nakikita natin ang mga kuko ng Scorpio na umaabot upang hawakan ang Libra. Ang pinakamaliwanag na bituin na si Zubeneschamali, ay nagmula sa Arabic na pariralang al-zuban al-šamāliyya , na nangangahulugang “ang hilagang kuko”. Ang ikalawang pinakamaliwanag na bituin sa Libra, Zubenelgenubi, ay nagmula sa Arabic na pariralang al-zuban al-janūbiyy , na nangangahulugang “ang timog na kuko.” Ang dalawang kuko ng Scorpio ay nakakapit sa Libra. Ito ay nagpapakita ng malaking pakikibaka na nagaganap sa pagitan ng dalawang kalaban na ito. Kung paano lumaganap ang pakikibaka na ito, susuriin namin ang susunod sa Scorpio . Upang maunawaan ang kuwento ng Zodiac mula sa simula nito tingnan ang Sign of Virgo .

Upang mas malalim ang nakasulat na kuwento ng Libra, tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *