Skip to content

Gemini sa Sinaunang Zodiac

Ang Gemini ay Latin para sa kambal. Sa horoscope ngayon kung ikaw ay ipinanganak sa pagitan ng Mayo 22 at Hunyo 21 ikaw ay isang Gemini. Ang Gemini ay bumubuo ng dalawang tao, kadalasan (ngunit hindi palaging) mga lalaki na kambal. Sa modernong astrology horoscope na pagbabasa ng sinaunang zodiac, sinusunod mo ang payo ng horoscope para sa Gemini na makahanap ng pag-ibig, good luck, kalusugan, at magkaroon ng insight sa iyong personalidad.

Konstelasyon ng Gemini sa mga Bituin

Ngunit paano binasa ng mga sinaunang tao ang Gemini mula sa simula? Ano ang ibig sabihin nito sa kanila?

Maging Babala! Ang pagsagot dito ay magbubukas ng iyong horoscope sa mga hindi inaasahang paraan. Magsisimula ka sa ibang paglalakbay pagkatapos ay nilayon mo nang suriin ang iyong horoscope sign.

Narito ang isang larawan ng konstelasyon ng bituin na bumubuo sa Gemini. Nakikita mo ba ang anumang bagay na kahawig ng kambal sa mga bituin?

Larawan ng Gemini Star Constellation. Nakikita mo ba ang kambal?

Kung idudugtong natin ang mga bituin sa Gemini sa mga linya mahirap pa ring ‘makakita’ ng kambal. Nakikita natin ang dalawang tao, ngunit paano lumitaw ang ‘kambal’?

Gemini Constellation na may mga bituin na pinagsama ng mga linya

Narito ang isang larawan ng poster ng National Geographic ng zodiac na nagpapakita ng Gemini na nakikita sa Northern Hemisphere.

National Geographic Zodiac Star chart na may Gemini na bilog

Kahit na may mga bituin na pinagsama ng mga linya ay nananatiling mahirap makakita ng kambal. Ngunit ang Gemini ay bumalik sa abot ng ating nalalaman sa kasaysayan ng tao.

Castor at Pollux matagal na ang nakalipas

Tinukoy ng Ebanghelyo si Gemini nang si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglalakbay sa Roma sakay ng barko at napansin nila.

11 Matapos ang tatlong buwan na pananatili namin sa isla ng Malta, sumakay kami sa isang barkong nagpalipas doon ng tag-unos. Ang barkong itoʼy galing sa Alexandria, at nakalarawan sa unahan nito ang kambal na Diyos.

Gawa 28:11

Ang Castor at Pollux ay ang tradisyonal na pangalan ng dalawang kambal sa Gemini. Ito ay nagpapakita na ang ideya ng banal na kambal ay karaniwan noong mga 2000 taon na ang nakalilipas.

Tulad ng mga nakaraang konstelasyon ng Zodiac, ang imahe ng dalawang kambal ay hindi halata sa mismong konstelasyon. Hindi ito likas sa loob ng konstelasyon ng bituin. Sa halip, ang ideya ng kambal ang nauna. Ang mga unang astrologo pagkatapos ay pinatungan ang ideyang ito sa mga bituin. Ngunit ano ang orihinal na ibig sabihin nito?

Gemini sa Zodiac

Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng Gemini na nakabilog sa pula sa zodiac ng Dendera Temple sa Egypt. Makikita mo rin ang dalawang tao sa side-sketch.

Ang sinaunang Egyptian Zodiac ng Dendera na may Gemini ay umikot

Sa Sinaunang Dendera Zodiac, isa sa dalawang tao ay isang babae. Sa halip na dalawang lalaking kambal ang Zodiac na ito ay nagpapakita ng mag-asawang lalaki-babae bilang Gemini.

Narito ang ilang karaniwang larawan ng astrolohiya ng Gemini

Gemini Astrology Image – Palaging isang pares ngunit minsan lalaki/babae pa rin hanggang ngayon

Bakit ang mga astrologo mula noong sinaunang panahon ay palaging nauugnay ang Gemini sa isang pares – kadalasan, ngunit hindi palaging, mga lalaking kambal?

Gemini sa Sinaunang Kuwento

Nakita natin sa Virgo na ang Bibliya ay nagsasabi na ang Diyos ang gumawa ng mga konstelasyon. Binigyan niya sila bilang mga palatandaan ng isang kuwento na gagabay sa sangkatauhan bago ang nakasulat na paghahayag. Kaya itinuro sila ni Adan at ng kanyang mga anak sa kanilang mga anak upang turuan sila ng Plano ng Diyos. Inihula ng Virgo ang darating na Binhi ng Birhen – si Hesukristo.

Ipinagpatuloy ni Gemini ang kwentong ito. Kahit na hindi ka Gemini sa modernong kahulugan ng horoscope, ang sinaunang kuwento ng astrolohiya sa mga bituin ng Gemini ay sulit na malaman.

Orihinal na Kahulugan ng Gemini

Mauunawaan natin ang orihinal na kahulugan nito sa mga pangalan ng mga bituing Gemini, na binaluktot ng mga alamat ng paganong Griyego at Romano na nauugnay ngayon kay Gemini.

Ipinasa ng mga Astrologo ng Medieval Arabic ang mga pangalan ng mga bituing ito ng konstelasyon na natanggap mula pa noong sinaunang panahon. Ang bituin na ‘Castor’ ay may arabic na pangalang Al-Ras al-Taum al-Muqadim o “Ang Pinuno ng Pinakamataas na Kambal”. Kilalang-kilala sa Castor ang bituin na Tejat Posterior, ibig sabihin ay “ang likod na paa”, na tumutukoy sa paa ni Castor. Kilala rin ito minsan bilang Calx na nangangahulugang “ang sakong.” Ang isa pang kilalang bituin ay may tradisyonal na pangalan, Mebsuta, na nagmula sa sinaunang Arabic na Mabsūṭah, ibig sabihin ay “ang nakabukang paa”. Ang Mabsūṭah ay kumakatawan sa mga paa ng leon sa kulturang Arabe.

Ang Pollux ay kilala bilang “Ang Pinuno ng Ikalawang Kambal,” mula sa Arabic na Al-Ras al-Tau’am al-Mu’akhar. Ang kahulugan ay hindi gaanong dalawang ipinanganak sa parehong oras, ngunit sa halip na dalawang nakumpleto o pinagsama. Ang Torah ay gumagamit ng parehong salita kung saan ito ay nagsasabi tungkol sa dalawang tabla sa Kaban ng Tipan:

24 Pagdugtungin ang mga tabla sa mga sulok mula sa ilalim hanggang sa itaas. Kailangang ganito rin ang gawin sa dalawang tabla sa mga gilid.

Exodus 26:24

Tulad ng pagdodoble ng kahon ng arka sa dalawang tabla, kaya pinagsasama ni Gemini ang dalawa, hindi sa oras ng kapanganakan, ngunit sa pamamagitan ng isang pagbubuklod. Dahil si Castor ay nakilala sa ‘takong’ ( Scorpio ) at ‘paw of lion’ ( Leo ) na mga propesiya ni Hesukristo, kung gayon si Castor ang astrological na larawan ni Hesukristo sa kanyang pagbabalik.

Ngunit sino ang sumapi sa kanya?

Ang mga sinulat ay nagbibigay ng dalawang larawan na nagpapaliwanag sa dalawang larawan ng Gemini bilang

  1. Nagkakaisang magkakapatid
  2. Isang pares na lalaki at babae.

Gemini – Panganay at Ampon na Kapatid

Ang Ebanghelyo ay nagpapaliwanag tungkol kay Jesu-Kristo na

15 Si Cristo ang larawan ng di-nakikitang Dios, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha.

Colosas 1:15

Ang ‘panganay’ ay nagpapahiwatig na ang iba ay darating mamaya. Ito ay nakumpirma.

29 Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito’y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid.

Roma 8:29

Ang larawang ito ay bumalik sa paglikha. Nang likhain ng Diyos sina Adan at Eba ay nilikha niya sila.

27 Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae.

Genesis 1:27

Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva sa kanyang mahalagang espirituwal na pagkakahawig. Kaya tinawag si Adan

38 Si Enosh ay anak ni Set, na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Dios.

Lucas 3:38

Nasira ang Orihinal na Imahe at Ibinalik

Nang si Adan at Eba ay sumuway sa Diyos, sinira nila ang pagkakahawig na ito, na pinawalang-bisa ang ating pagiging anak. Ngunit nang dumating si Hesu-Kristo bilang ‘panganay na anak’ ay ibinalik niya ang imahe. Kaya ngayon sa pamamagitan ni Hesukristo…

12 Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 13 Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Diyos.

Juan 1:12-13

Ang kaloob na inaalok sa atin ay ‘maging mga anak ng Diyos’. Hindi tayo ipinanganak na mga anak ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ni Hesu-Cristo tayo ay naging kanyang mga anak sa pamamagitan ng pag-aampon.

Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan

Galacia 4:4

Ito ang pagbabasa ng horoscope ng Libra. Sa pamamagitan ni Hesukristo, inampon tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kaloob ni Hesu-Kristo, ang panganay.

Sa kanyang pagbabalik si Hesukristo ay maghahari bilang Hari. Ang Bibliya ay nagtatapos sa ganitong pangitain ng papel ng inampon na nakababatang kapatid.

Wala nang gabi roon, kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila. At maghahari sila magpakailanman.

Pahayag 22:5

Ito ay halos ang huling pangungusap sa Bibliya, dahil ito ay tumitingin sa katuparan ng lahat ng bagay. Doon ay nakita nito ang mga ampon na kapatid na naghahari kasama ang panganay. Inilarawan ito ng mga sinaunang tao sa Gemini bilang nangunguna at pangalawang magkakapatid na namumuno sa langit.

Gemini – Nagkaisa ang lalaki at babae

Ipinakikita rin ng Bibliya ang pagsasama-sama ng kasal ng isang lalaki at babae upang ilarawan ang kaugnayan ni Kristo at ng mga pag-aari niya. Ang mga detalye ng paglikha at pagpapakasal ni Eva kay Adan noong Biyernes ng linggo ng paglikha ay sadyang idinisenyo upang ilarawan ang pagsasamang ito sa Mesiyas. Nakalarawan din ito sa love story nina Ruth at Boaz. Ang Ebanghelyo ay nagtatapos sa larawang ito ng kasal sa pagitan ng Kordero (Aries) at ng kanyang nobya.

Magalak tayo at magsaya, at purihin natin siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng Tupa, at nakahanda na ang kanyang nobya.

Pahayag 19:7

Ang pangwakas na kabanata ay nagbibigay ng sumusunod na imbitasyon habang tinitingnan nito ang kosmikong pagsasama ng Kordero at ng kanyang nobya.

17 Nag-iimbita ang Banal na Espiritu at ang babaeng ikakasal, “Halikayo!” Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, “Halikayo!” Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay-buhay. Wala itong bayad.

Pahayag 22:17

Ikakasal si Aquarius at iniimbitahan niya tayong maging Nobya. Inilarawan ito ni Gemini matagal na ang nakalipas – ang kosmikong pagsasama ng Kordero at ng kanyang nobya.

Gemini Horoscope sa mga Sinulat

Ang Horoscope ay nagmula sa Greek na ‘Horo’ (oras) at nangangahulugang ang pagmamarka (skopus) ng mga sagradong oras. Minarkahan ni Hesus ang The Gemini hour (horo) sa kanyang kuwento ng kasalan.

25 “Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kuwentong ito: May sampung dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanilaʼy mangmang, at ang limaʼy marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis, habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay.

“Nang hatinggabi na, biglang may sumigaw, ‘Nariyan na ang ikakasal! Halikayoʼt salubungin ninyo!’ Nagising ang sampung dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, ‘Pahingi naman ng kaunting langis; malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin.’ Sumagot sila, ‘Hindi puwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo.’ 10 Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan.

11 “Maya-mayaʼy dumating na ang limang mangmang na dalaga at nagsisigaw, ‘Papasukin nʼyo po kami.’ 12 Pero sumagot ang lalaki, ‘Hindi ko kayo kilala.’” 13 At sinabi ni Hesus, “Kaya magbantay kayo, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik.”

Mateo 25:1-13

Napansin ni Hesus na ang mga bisita sa handaan ay nag-uunahan sa mga upuang pandangal, kaya pinangaralan niya ang mga ito,

Lucas 14:7

Ang Dalawang Horo ng Gemini

Ang Gemini horoscope ay may dalawang oras. Itinuro ni Jesus na may tiyak ngunit hindi alam na oras kung kailan magaganap ang Kasal at marami ang makaligtaan nito. Ito ang punto ng talinghaga ng sampung birhen. Ang ilan ay hindi handa para sa itinakdang oras at kaya napalampas ito. Ngunit ang oras ay nananatiling bukas at ang Groom ay patuloy na nagpapadala ng mga imbitasyon sa lahat na pumunta sa piging ng kasal. Ito ang oras na kinabubuhayan natin ngayon. Kailangan lang nating pumunta dahil ginawa na niya ang lahat ng gawain para ihanda ang handaan.

Ang iyong Gemini Horoscope Reading

Maaari mong ilapat ang horoscope ng Gemini ngayon sa sumusunod na paraan.

Ipinahayag ni Gemini na bukas pa rin ang imbitasyon sa iyong pinakamahalagang relasyon. Inaanyayahan ka sa nag-iisang relasyon na sinasabi ng mga bituin na hihigit sa lahat ng iba pang mga hangarin – ang pag-aampon sa cosmic royal family pati na rin ang celestial marriage – isa na hindi kailanman masisira, masisira o maglalaho. Ngunit ang kasintahang ito ay hindi maghihintay magpakailanman. Kaya’t taglay ang mga isip na alerto at ganap na matino, itakda ang iyong pag-asa sa biyayang ihahatid sa iyo kapag ang Nobyo na ito ay nahayag sa kanyang pagdating. Bilang isang masunuring anak ng iyong selestiyal na Ama, huwag kang sumunod sa masasamang pagnanasa na mayroon ka noong nabubuhay ka sa kamangmangan sa tadhanang ito.

Dahil tumawag ka sa isang Ama na humahatol sa gawain ng bawat tao nang walang kinikilingan, buhayin ang iyong oras bilang mga dayuhan dito sa mapitagang takot. Alisin sa iyong sarili ang lahat ng mga katangian tulad ng masamang hangarin at lahat ng panlilinlang, pagkukunwari, inggit, at lahat ng uri ng paninirang-puri. Ang iyong kagandahan ay hindi dapat magmumula sa panlabas na palamuti, tulad ng mga detalyadong hairstyle at pagsusuot ng gintong alahas o magagandang damit. Sa halip, ito ay dapat na sa iyong panloob na sarili, ang hindi kumukupas na kagandahan ng isang banayad at tahimik na espiritu, na labis na hinahangaan ng darating na Nobyo. Sa wakas, maging maawain, mapagmahal, mahabagin at mapagpakumbaba sa mga nakapaligid sa iyo. Ang mga katangiang ito na ipinapakita sa mga nakapaligid sa iyo ay nagpapakita ng iyong pagiging tugma sa iyong kapalaran – dahil ang mga nasa paligid mo ay iniimbitahan din sa parehong royal birthright at kasal.

Mas malalim sa Gemini at sa pamamagitan ng Zodiac Story

Orihinal na hindi ginabayan ng Gemini ang mga desisyon para sa kalusugan, pag-ibig at kasaganaan. Sa halip ay ipinakita ni Gemini kung paano kukumpletuhin ng Manunubos ang kanyang pagtubos. Ipinakita ni Gemini ang ating paparating na pag-aampon sa isang panganay na kapatid na lalaki at selestiyal na kasal.

Upang simulan ang Sinaunang Zodiac Story sa simula nito tingnan ang Virgo. Ang Zodiac Story ay nagpapatuloy sa Cancer.

Upang mas malalim ang nakasulat na kuwento ng Gemini tingnan ang:

I-download ang PDF ng mga kabanata ng Zodiac bilang isang libro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *